Home / All News /

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 19.12.2018 г.

16.11.2018

Лого на УАСГ

О Б Я В А 

            Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, с адрес: гр. София, п.к.1046, бул. „Хр. Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС във връзка с чл.13 от ППЗДС и на основание Заповед №573/15.11.2018г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:
- ОБЕКТ №1: гр. София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №1 с площ 16 /шестнадесет/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 8.00 лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №2: гр. София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №9 с площ 23 /двадесет и три/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 8.00 лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №3: гр. София, Студентски град, блок 33Б, 34А, 35, 36А, 61Б за вендинг машина /пакетирани храни и напитки/ с площ 1.00 кв.м при начална наемна цена - 50.00лв. с ДДС
- ОБЕКТ №4: гр. София, Студентски град, част от ниско тяло към блок 36А, площ от 65 кв.м –кафе, заведение за бързо хранене или друго без продажба на алкохол с висока концентрация, при начална месечна наемна цена – 10 лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №5: гр. София, Студентски град, част от западна фасада на блок 61Б, с площ от 65кв.м – за рекламна площ, при начална месечна наемна цена – 12.10 лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №6: гр. София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Корпус Б, етаж 11, с площ 132 /сто тридесет и два/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена – 12.00 лв./кв.м. с ДДС.

Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

Специфични условия:
1. наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред /влизане на територията на УАСГ, работно време, празници, кандидат-студентска кампания в УАСГ и др./,
2. наемателят няма право да ползва паркингите на УАСГ,
3. наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
4. съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
5. наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

Тръжна документация ще се закупува и получава от 26.11.2018г. срещу сумата от 50лв. /петдесет лева/ с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 13.12.2018 г.
Депозитът за участие в търга за ОБЕКТ №4 е в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/, внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.
Депозитът за участие в търга за останалите обекти е в размер на 300лв. /триста лева/, внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.
Депозитът за съответния обект трябва да е постъпил по сметката на УАСГ не по-късно от 17.12.2018г.
Оферти за участие в търга се подават в срок до 18.12.2018г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., каб.204а.
Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на тел. 02/865-48-06, GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ и GSM 0882529588 - инж. Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.
Търгът ще се проведе на 19.12.2018г. от 14.00ч. в Заседателната зала на Ректората - гр. София, бул. „Хр.Смирненски”№1, ет.2.
Телефони за контакти: тел. 02/865-48-06, GSM 0888 360 918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ и GSM 0882529588 - инж. Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.