Home / All News /

Конкурс за финансиране на научни разработки 2019 г.

04.12.2018, ЦНИП
На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на висшите училища научноизследователска или художественотворческа дейност на МОН, Ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия обявява намерение за разкриване на ежегоден конкурс за финансиране на научни разработки 2019 г. Конкурсът ще бъде открит със заповед от проф. д-р инж. И. Марков – Ректор на УАСГ, придружена с всички необходими документи за участие в конкурса.