Home / All News /

Отчетен доклад на Декана на СФ

23.01.2019, Д. Динев

 ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ
ЗА ПЕРИОДА ФЕВРУАРИ 2018 – ЯНУАРИ 2019Source: проф. Рангелова