Home / All News /

Публична защита на дисертационен труд на инж. Марин Василев

05.02.2019, Л. Здравков

На 07 юни 2019 г. (четвъртък) от 17.00 ч. в зала 224 на УАСГ ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Въпроси на устойчивостта на стоманени едноетажни рамкови конструкции “, с автор инж. Марин Василев, за присъждане на ОНС „Доктор“ към професионално направление 5.7.“Архитектура, строителство и геодезия“, научна специалност „Строителни конструкции“ към катедра "МДПК". Към настоящото съобщение са приложени заповед за назначаване състава на журито, рецензиите и становищата по защитата, заедно с автобиография и автореферат.Source: катедра "МДПК"