Home / All News /

Конкурс за главен асистент към катедра Физика, ХТФ, УАСГ

06.02.2019, Доц. д-р З. Пейков, р-л кат. Физика

   На 04.02.2019 г. се състоя заключителното заседание на научното жури за избора на "главен асистент" по професионално направление 4.1. Физически науки към кат. Физика. На него бе взето решение с пълно единодушие кандидатът д-р Васил Кирилов Тинчев да бъде назначен за главен асистент към катедрата. Приложени са заповед на Ректора на УАСГ за научното жури, 2 рецензии1 5 становища, заключителния протокол от научното жури и предложението за избор до ФС на ХТФ, УАСГ.