Home / All News /

Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент

08.03.2019, Д. Недялков

КОНКУРС за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” в професионално направление 8.2. "Изобразително изкуство" по научната специалност "Изкуствознание и изобразителни изкуства", обявен в държавен вестник бр. 93/09.11.2018 г.Source: катедра "Рисуване и моделиране"