Home / All News /

Публична защита на дисертационния труд на арх. Светослава Андрейчин

08.03.2019, кат."Промишлени и аграрни сгради"
Публична защита на дисертацията за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" на арх. Светослава Андрейчин на тема "Архитектурни проблеми на съвременните промишлени сгради" ще се проведе на 05.04.2019 г. в зала 316, корпус А от 16.00 ч.