Home / All News /

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 16.05.2019 г.

03.04.2019

Лого на УАСГ

О Б Я В А 

            Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, , с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС във връзка с чл.13 от ППЗДС и на основание Заповед №107/07.03.2019г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

- ОБЕКТ №1: гр.София, бул.»Хр.Смирненски»№1, Нова сграда, Корпус Б, ет.1, за студентски кафе-клуб без продажба на алкохол с висока концентрация с площ – 160 /сто и шейсет/кв.м., от които 137 /сто тридесет и седем/ кв.м. – търговска площ и 23/двадесет и три/ - складова площ, при начална месечна наемна цена – за търговска площ – 18.60 лв./кв.м. с ДДС и за складова площ – 5 лв./кв.м. с ДДС

- ОБЕКТ №2: гр.София, бул.»Хр.Смирненски»№1, Нова сграда, Корпус Б, ет.2, за студентски кафе-клуб без продажба на алкохол с висока концентрация, с площ – 234 кв.м., от които 186 /сто осемдесет и шест/ кв.м. – търговска площ и 48 /четиридесет и осем/ - складова площ, , при начална месечна наемна цена – за търговска площ – 18.60 лв./кв.м. с ДДС и за складова площ – 5 лв./кв.м. с ДДС.

 

Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

 

Специфични условия:

1. наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред /влизане на територията на УАСГ, работно време, празници, кандидат-студентска кампания в УАСГ и др./,

2. наемателят няма право да ползва паркингите на УАСГ,

3. наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,

4. съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,

5. наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

 

Тръжна документация ще се закупува и получава от 19.04.2019г. срещу сумата от 50лв. /петдесет лева/с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 10.05.2019г.

Депозитът за участие в търга за ОБЕКТ №1 е в размер на 8 000 /осем хиляди/ лв., а за ОБЕКТ №2 - в размер на 10 000 /десет хиляди/ лв., внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.

Депозитът за съответния обект трябва да е постъпил по сметката на УАСГ не по-късно от 13.05.2019г.

Оферти за участие в търга се подават в срок до 15.05.2019г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., каб.204а.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на тел. 02/865-48-06,GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ

Търгът ще се проведе на 16.05.2019г. от 14.00ч. в Заседателната зала на Ректората - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, ет.2.

Телефони за контакти: тел. 02/865-48-06, GSM 0888 360 918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ.