Home / All News /

Обява за академична длъжност "главен асистент"

31.05.2019

В Държавен вестник брой 43/31.05.2019г. е публикувана следната обява:

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Фотограметрия и дистанционни методи“ за нуждите на катедра „Фотограметрия и картография“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. 

Документи по конкурса се подават в отдел „Човешки ресурси“, кабинет №202, сграда Ректорат на УАСГ, гр. София, бул. “Хр. Смирненски” №1, тел. 02/963-52-45, в. 449 и 02/866-90-54.Source: Човешки ресурси