Home / About the University / Tenders and contracts /

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 08.07.2019 г.

07.06.2019

ОБЯВА

Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС във връзка с чл.13 от ППЗДС и на основание Заповед №228/30.05.2019г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

  • ОБЕКТ №1: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №1 с площ 16 /шестнадесет/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00 лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №2: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №9 с площ 23 /двадесет и три/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00 лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №3: гр.София, Студентски град, част от ниско тяло към блок 36А, площ от 65 кв.м – кафе, заведение за бързо хранене или друго без продажба на алкохол с висока концентрация, при начална месечна наемна цена – 11.00 лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №4: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Корпус Б, етаж 11, с площ 132 /сто тридесет и два/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена – 12.00лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №5: гр.София, бул.»Хр.Смирненски»№1, Нова сграда, Корпус Б, ет.1, за студентски кафе-клуб без продажба на алкохол с висока концентрация с площ – 160 /сто и шейсет/кв.м., от които 137 /сто тридесет и седем/ кв.м. – търговска площ и 23/двадесет и три/ - складова площ, при начална месечна наемна цена – за търговска площ – 18.60 лв./кв.м. с ДДС и за складова площ – 5 лв./кв.м. с ДДС

Специфични условия:

1. наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред /влизане на територията на УАСГ, работно време, празници, кандидат-студентска кампания в УАСГ и др./,

2. наемателят няма право да ползва паркингите на УАСГ,

3. наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,

4. съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,

5. наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

Тръжна документация ще се закупува и получава от 13.06.2019г. срещу сумата от 50 лв. /петдесет лева/с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 01.07.2019г.
Депозитът за участие в търга за ОБЕКТ №3 е в размер на 5 000 лв. /пет хиляди лева/, внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.
Депозитът за участие в търга за ОБЕКТ №5 е в размер на 8 000 лв. /осем хиляди лева/, внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.
Депозитът за участие в търга за останалите обекти е в размер на 300 лв. /триста лева/, внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.
Депозитът за съответния обект трябва да е постъпил по сметката на УАСГ не по-късно от 04.07.2019 г. Оферти за участие в търга се подават в срок до 05.07.2019г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., каб.204а.
Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на тел. 02/865-48-06,GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ и GSM 0882529588 - инж. Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.
Търгът ще се проведе на 08.07.2019г. от 14.00ч. в Заседателната зала на Ректората - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, ет.2.
Телефони за контакти: тел. 02/865-48-06, GSM 0888 360 918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ и GSM 0882529588 - инж.Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.