Начало / За Университета / Търгове и обществени поръчки /

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти (насрочен за 14 юли 2016 г.)

07.06.2016

Обявен със Заповед № №342 / 03.06.2016 г. на Ректора на УАСГ.

Лого на УАСГ

 

О Б Я В А 

 

          Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС във връзка с чл.13 от ППЗДС и на основание Заповед №342/03.06.2016г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния обект:
- ОБЕКТ №1: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №1 с площ 16 /шестнадесет/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №2: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №9 с площ 23 /двадесет и три/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №3: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №6 с площ 16 /шестнадесет/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №4: гр.София, бул.»Хр.Смирненски»№1, Нова сграда, корпус Б, ет.11, с площ 18 /осемнадесет/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 12.00лв./кв.м. с ДДС.
- ОБЕКТ №5: гр.София, бул.»Хр.Смирненски»№1, Ректорат /вход от бул.”Хр.Смирненски”№1/, сутерено помещение /без оборудване/ за кафе без продажба на алкохол с висока концентрация /с възможност за копирен център/, с площ 100/сто/кв.м., с прилежащ терен /пред помещението/ - с площ 154 /сто петдесет и четири/кв.м. /теренът пред помещението се отдава под наем сезонно - за шест месеца през лятото/, при начална месечна цена за наем - 12.00лв./кв.м. с ДДС, за външна площ– 4.00лв./кв.м. с ДДС.

         Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

         Специфични условия:
1. наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред /влизане на територията на УАСГ, работно време, празници, кандидат-студентска кампания в УАСГ и др./,
2. наемателят няма право да ползва паркингите на УАСГ,
3. наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
4. съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
5. наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

         Тръжна документация ще се закупува и получава от 20.06.2016 г. срещу сумата от 50лв. (петдесет лева) с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 05.07.2016г.
         Депозитът за участие в търга ОБЕКТИ №1, №2, №3 и №4 е в размер на 300лв.(триста лева), внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.
Депозитът за участие в търга за ОБЕКТ №5 е в размер на 5.500лв.(пет хиляди и петстотин лева), внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.
         Оферти за участие в търга се подават в срок до 14.00ч. на 12.07.2016г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.45ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., каб.204а.
Оглед на обектите ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на тел. 02/865-48-06, GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ .
        Търгът ще се проведе на 14.07.2016г. от 14.00ч. в Заседателната зала на Ректората - гр.София, бул. „Хр.Смирненски”№1, ет.2.
       Телефони за контакти: тел. 02/865-48-06, GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ.