Начало / За Университета / Търгове и обществени поръчки /

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти (насрочен за 13.09.2016 г.)

04.08.2016

Обявен със Заповед № 476 / 27.07.2016 г. на Ректора на УАСГ.

Лого на УАСГ

 

О Б Я В А 

 

          Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС във връзка с чл.13 от ППЗДС и на основание Заповед №476/27.07.2016г. и във връзка със Заповед №483/04.08.2016г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:
- ОБЕКТ №1: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №1 с площ 16 /шестнадесет/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №2: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №9 с площ 23 /двадесет и три/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №3: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №6 с площ 16 /шестнадесет/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №4: гр.София, Източно крило, ет.5, офис №5, с площ 18.5 кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №5: гр.София, Студентски град, блок 33Б, ет.2, офис 2, с площ 23 кв.м при начална месечна наемна цена - 10.00лв./ кв.м с ДДС
- ОБЕКТ №6: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Ректорат, вътрешен двор, барака срещу входа на ФСО на УАСГ, ет.1, с площ 8 /осем/ кв.м., офис, при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №7: гр.София, Студентски град, блок 33 Б, северната част на покривното пространство на сградата, площ от 49.00 /четиридесет и девет/ кв.м. на кота +25,50м., при начална месечна наемна цена – 13.00лв./кв.м. с ДДС

Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

Специфични условия:
1. наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред /влизане на територията на УАСГ, работно време, празници, кандидат-студентска кампания в УАСГ и др./,
2. наемателят няма право да ползва паркингите на УАСГ,
3. наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
4. съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
5. наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

Тръжна документация ще се закупува и получава от 08.08.2016г. срещу сумата от 50лв. /петдесет лева/ с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 07.09.2016г.
Депозитът за участие в търга е в размер на 300лв./триста лева/, внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.
Оферти за участие в търга се подават в срок до 12.09.2016г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.45ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., каб.204а.
Оглед на обектите ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на тел. 02/865-48-06, GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ и на GSM 0882529588 - инж.Бойко Кияков–комплексен управител на СО при УАСГ /за обекта в Студентски град/.
Търгът ще се проведе на 13.09.2016г. от 14.00ч. в Заседателната зала на Ректората - гр.София, бул. „Хр.Смирненски”№1, ет.2.
Телефони за контакти: тел. 02/865-48-06, GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ и GSM 0882529588 - инж.Бойко Кияков–комплексен управител на СО при УАСГ /за обекта в Студентски град/.