Начало / За Университета / Търгове и обществени поръчки /

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти (насрочен за 16.11.2016 г.)

20.10.2016

Обявен със Заповед № 566 / 03.10.2016 г. на Ректора на УАСГ.

Лого на УАСГ

 

О Б Я В А 

 

          Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС във връзка с чл.13 от ППЗДС и на основание Заповед №566/03.10.2016г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:
- ОБЕКТ №1: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, бл.12, ет.3, две помещения с коридор с обща площ 60.95 /шейсет кв. м. и деветдесет и пет/ кв.м., за офис, при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №2: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, бл.12, ет.3, едно помещение с площ 30.67 /тридесет кв. м. и шейсет и седем/ кв.м., за офис, при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №3: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, бл.12, ет.3, с площ 96.00 /деветдесет и шест / кв.м., за офис, при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №4: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, бл.12, ет.3, с площ 28.28 /двадесет и осем кв.м. и двадесет и осем / кв.м., за офис, при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №5: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, бл.12, ет.3, две помещения с обща площ 58.96 /петдесет и осем кв.м. и деветдесет и шест/ кв.м., за офис, при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №6: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, бл.12, ет.3, две помещения с коридор с обща площ 60.56 /шейсет кв.м. и петдесе и шест/ кв.м., за офис, при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №7: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, бл.12, ет.3, три помещения с коридор с обща площ 90.45 /деветдесет кв.м. и четиридесет и пет/ кв.м., за офис, при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №8: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, бл.12, ет.3, с площ 3.26 /три кв.м. и двадесет и шест/ кв.м., за офис, при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №9: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, бл.12, ет.3, с площ 22.75 /двадесет и два кв.м. и седемдесет и пет / кв.м., за офис, при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №10: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №1 с площ 16 /шестнадесет/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №11: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №9 с площ 23 /двадесет и три/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №12: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №6 с площ 16 /шестнадесет/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №13: гр.София, Източно крило, ет.5, офис №5, с площ 18.5 кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №14: гр.София, Студентски град, блок 33Б, ет.2, офис 2, с площ 23 кв.м при начална наемна цена - 10.00лв./ кв.м с ДДС
- ОБЕКТ №15: комплексен обект: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда корпус А, ет.1, с площ 42 /четиридесет и два/ кв.м. и корпус Б, ет.1 /до асансьорите/ с площ 18 /осемнадесет/ кв.м. за офиси, при начална месечна наемна цена – 12.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №16: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, ет.4 - над АУЛА МАКСИМА, офис №3, с площ 10 /десет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена – 12.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №17: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, корпус Б, ет.11 /срещу входа/, за офис, с площ 18 /осемнадесет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена – 12.00лв./кв.м. с ДДС
Обектите от №1 до №9 вкл. разполагат с коридор с обща площ 84.16кв.м., която ще бъде разпределена съобразно тежестен коефициент след провеждане на търга.

Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

Специфични условия:

1. наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред /влизане на територията на УАСГ, работно време, празници, кандидат-студентска кампания в УАСГ и др./,
2. наемателят няма право да ползва паркингите на УАСГ,
3. наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
4. съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
5. наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.
Тръжна документация ще се закупува и получава от 21.10.2016г. срещу сумата от 50лв. /петдесет лева/ с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 31.10.2016г.
Депозитът за участие в търга за ОБЕКТИ №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №11, №12, №13, №14, №16, №17 е в размер на 300лв./триста лева/, внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.
Депозитът за участие в търга за ОБЕКТ №15 е в размер на 7 000лв. (седем хиляди лева), внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.
Оферти за участие в търга се подават в срок до 15.11.2016г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.45ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., каб.204а.
Оглед на обектите ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на тел. 02/865-48-06, GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ и на GSM 0882529588 - инж.Бойко Кияков–комплексен управител на СО при УАСГ /за обекта в Студентски град/.
Търгът ще се проведе на 16.11.2016г. от 14.00ч. в Заседателната зала на Ректората - гр.София, бул. „Хр.Смирненски”№1, ет.2.
Телефони за контакти: тел. 02/865-48-06, GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ, GSM 0882529588 - инж.Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ /за обекта в Студентски град/.