Начало / За Университета / Търгове и обществени поръчки /

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти (насрочен за 17 март 2017 г.)

16.02.2017

Обявен със Заповед №49/07.02.2017 г. на Ректора на УАСГ.

Лого на УАСГ

О Б Я В А 

            Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС във връзка с чл.13 от ППЗДС и на основание Заповед №49/07.02.2017г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:
- ОБЕКТ №1: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №1 с площ 16 /шестнадесет/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №2: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №9 с площ 23 /двадесет и три/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №3: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №6 с площ 16 /шестнадесет/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №4: гр.София, Източно крило, ет.5, офис №5, с площ 18.5 кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №5: гр.София, Студентски град, блок 35, част от южна фасада /между ет.1 и ет.3/, за монтаж на рекламно съоръжение с площ 18.40 кв.м при начална наемна цена - 12.00лв./ кв.м с ДДС
- ОБЕКТ №6: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Ректорат, партер, площ 1 /един/ кв.м., за кафе-машина, при начална месечна наемна цена – 50.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №7: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Ректорат, двор, площ 66 /шейсет и шест/ кв.м., за офис, при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №8: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, ет.4 - над АУЛА МАКСИМА, офис №3, с площ 10 /десет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена – 12.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №9: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, корпус Б, ет.11 /срещу входа/, за офис, с площ 18 /осемнадесет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена – 12.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №10: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, корпус А, ет.3, с площ 24 /десет и четири/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена – 12.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №11: гр.София, Студентски град, блок 61Б, подблоково партерно помещение, офис и търговско помещение, с обща площ 134 /сто тридесет и четири/ кв.м., от които 62 /шейсет и два/ кв.м. – търговска площ и 15 /петнадесет/ кв.м. – офис, 57 /петдесет и седем/ кв.м. – складова площ при начална месечна наемна цена за търговска площ – 10.00 /десет/лв./кв.м. с ДДС и за складова площ – 3.60 /три лв. и шейсет ст./
- ОБЕКТ №12: гр.София, Студентски град, блок 61Б, подблоково партерно помещение, офис с обща площ 127/сто двадесет и седем/ кв.м., от които 60 /шейсет/ кв.м. – търговска площ и 67 /шейсет и седем/ кв.м. – складова площ при начална месечна наемна цена за търговска площ – 10.00 /десет/лв./кв.м. с ДДС и за складова площ – 3.60 /три лв. и шейсет ст./ с ДДС.


Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.


Специфични условия:
1. наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред /влизане на територията на УАСГ, работно време, празници, кандидат-студентска кампания в УАСГ и др./,
2. наемателят няма право да ползва паркингите на УАСГ,
3. наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
4. съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
5. наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

Тръжна документация ще се закупува и получава от 01.03.2017г. срещу сумата от 50лв. /петдесет лева/ с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 15.03.2017г.
Депозитът за участие в търга за е в размер на 300лв./триста лева/, внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.
Оферти за участие в търга се подават в срок до 16.03.2017г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., каб.204а.
Оглед на обектите ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на тел. 02/865-48-06, GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ и на GSM 0882529588 - инж.Бойко Кияков–комплексен управител на СО при УАСГ /за обектите в Студентски град/.
Търгът ще се проведе на 17.03.2017г. от 14.00ч. в Заседателната зала на Ректората - гр.София, бул. „Хр.Смирненски”№1, ет.2.
Телефони за контакти: тел. 02/865-48-06, GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ, GSM 0882529588 - инж.Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ /за обектите в Студентски град/.