Начало / За Университета / Търгове и обществени поръчки /

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти (насрочен за 12 април 2017 г.)

10.03.2017

Обявен със Заповед №84/01.03.2017 г. на Ректора на УАСГ.

Лого на УАСГ

О Б Я В А 

            Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС във връзка с чл.13 от ППЗДС и на основание Заповед №84/01.03.2017г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния обект:
- ОБЕКТ №1: гр.София, Студентски град, бл.№35, ниско тяло с площ 256/двеста петдесет и шест/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 16.35 /шестнадесет лв. и тридесет и пет ст./ лв./кв.м. с ДДС за копирни услуги и интернет кафе.
Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

Специфични условия:
1. наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
2. съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/, съгласувано с наемодателя
3. наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

Тръжна документация ще се закупува и получава от 17.03.2017г. срещу сумата от 50лв. /петдесет лева/ с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 27.03.2017г. включително.
Депозитът за участие в търга за е в размер на 40 000лв. /четиридесет хиляди лева/, внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ, които трябва да са постъпили по сметката на УАСГ до 07.04.2017г.
Оферти за участие в търга се подават в срок от 27.03.2017г. до 10.04.2017г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., каб.204а.
Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на GSM 0882529588 - инж.Бойко Кияков–комплексен управител на СО при УАСГ.
Търгът ще се проведе на 12.04.2017г. от 14.00ч. в Заседателната зала на Ректората - гр.София, бул. „Хр.Смирненски”№1, ет.2.
Телефон за контакти: GSM 0882529588 - инж.Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ .