Начало / За Университета / Търгове и обществени поръчки /

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти (насрочен за 13.07.2017 г.)

13.06.2017

Обявен със Заповед № 246 / 07.06.2017 г. на Ректора на УАСГ.

Лого на УАСГ

О Б Я В А 

            Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС във връзка с чл.13 от ППЗДС и на основание Заповед №246/07.06.2017г. на Ректора на УАСГ и Решение на Ректорски съвет на УАСГ от 06.06.2017г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:
- ОБЕКТ №1: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №1 с площ 16 /шестнадесет/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 8.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №2: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №9 с площ 23 /двадесет и три/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 8.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №3: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №6 с площ 16 /шестнадесет/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 8.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №4: гр.София, Източно крило, ет.5, офис №5, с площ 18.5 кв.м., при начална месечна наемна цена – 8.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №5: гр.София, Студентски град, блок 35, част от южна фасада /между ет.1 и ет.3/, за монтаж на рекламно съоръжение с площ 18.40 кв.м при начална наемна цена - 12.00лв./ кв.м с ДДС
- ОБЕКТ №6: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, корпус Б, ет.2, офис /до служебен стол за външни клиенти/, с площ 18 /осемнадесет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена – 12.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №7: гр.София, Студентски град, блок 35, част от южна фасада /между ет.3 и ет.7/ за монтаж на рекламно съоръжение с площ 50 /петдесет/ кв.м. при начална наемна цена - 12.00 лв./ кв.м с ДДС
- ОБЕКТ №8: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, централно фоайе, ниво сутерен, с площ 16 /шестнадесет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена – 12.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №9: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, приземен етаж, с площ 18 /осемнадесет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена – 12.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №10: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, корпус А, ет.1
/в близост до кабината на охраната/ , с площ 42 /четиридесет и два/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена – 12.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №11: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, корпус А, /близо до решетката към корпус Б / ет.3 /, топла връзка, с площ 25 /двадесет и пет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена – 12.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №12: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, корпус А, ет.1, с площ 42 /четиридесет и два/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена – 12.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №13: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №14 с площ 18.5 /осемнадесет кв.м. и пет/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №14: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, партер, за поставяне на кафе - машина с площ 1 /един кв.м. / кв.м., при начална месечна наемна цена – 50 лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №15: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1,Ректорат /двор/ офис с площ 18 /осемнадесет кв.м. / кв.м., при начална месечна наемна цена – 10 лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №16: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №4 с площ 18.5 /осемнадесет кв.м. и пет / кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №17: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №12 и офис №13 с площ 37.20 /тридесет и седем кв.м. и двадесет / кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №18: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, корпус Б, ет.3
с площ 190 /сто и деветдесет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена – 12.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №19: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, централно фоайе с площ 5 /пет/ кв.м. за реклама, при начална месечна наемна цена – 24.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №20: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, корпус А /зад „АУЛА МАКСИМА“/, ет.3, с площ 20 /двадесет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена – 12.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №21: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, централно фоайе с площ 1 /един/ кв.м. за поставяне на кафе-машина, при начална месечна наемна цена – 50 лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №22: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, корпус А, ет.3 /топла връзка/ с площ 25 / деветдесет и пет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена – 12.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №23: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда - двор с площ 25 /двадесет и пет/ кв.м. за гаражна клетка при начална месечна наемна цена – 12.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №24: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №3 с площ 25 /двадесет и пет кв.м. / кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №25: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Ректорат, ет.4, офис с площ 15 / петнадесет кв.м. / кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №26: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда , корпус А, ет.1 с площ 42 кв.м. за офис при начална месечна наемна цена – 12.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №27: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, корпус Б, ет.1 с площ 18.00 кв.м. за офис при начална месечна наемна цена – 12.00лв./кв.м. с ДДС


Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

Специфични условия:
1. наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред /влизане на територията на УАСГ, работно време, празници, кандидат-студентска кампания в УАСГ и др./,
2. наемателят няма право да ползва паркингите на УАСГ,
3. наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
4. съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
5. наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

Тръжна документация ще се закупува и получава от 19.06.2017г. срещу сумата от 50лв. /петдесет лева/ с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 07.07.2017г.
Депозитът за участие в търга за е в размер на 300лв./триста лева/, внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.
Оферти за участие в търга се подават в срок до 12.07.2017г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., каб.204а.
Оглед на обектите ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на тел. 02/865-48-06, GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ и на GSM 0882529588 - инж. Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ /за обектите в Студентски град/.
Търгът ще се проведе на 13.07.2017г. от 14.00ч. в Заседателната зала на Ректората - гр.София, бул. „Хр.Смирненски”№1, ет.2.
Телефони за контакти: тел. 02/865-48-06, GSM 0888 360 918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ, GSM 0882529588 - инж.Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ /за обектите в Студентски град/.