Начало / За Университета / Търгове и обществени поръчки /

Открита процедура по ЗОП за доставка на специализирано оборудване и софтуер

28.02.2012

Предмет на поръчката е доставка на специализираното оборудване и на дълготрайни нематериални активи за библиотечния център на УАСГ, гр. София, финансирани по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-07/2009/003, сключен по Оперативна програма "Регионално развитие" (2007-2013), Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-07/2009 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации",Приоритетна Ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.1. "Социална инфраструктура". Доставките са разпределени по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 "Доставка на специализирано оборудване за библиотечен център на УАСГ" - специализирани стелажи за книгохранилища – подвижни стелажи и неподвижни стелажи, релсов път за подвижни стелажи; роботизиран скенер за книги и машина за цифров печат

и

Обособена позиция № 2 "Доставка на дълготрайни нематериални активи за библиотечен център на УАСГ" - обновяване и разширяване на вече инсталиран библиотечен софтуер чрез: софтуер за обвързване на библиографските описания с дигиталните изображения, личен потребителски достъп до каталожната система за автоматизирана библиотека с финансова отчетност; Уеб базирана софтуерна система за управление и архивиране на електронни документи (електронен портал); сървър с дисков масив; изграждане, инсталация, внедряване и обучение.

Документация за участие може да се закупи в сградата на ДФСД – УАСГ, ет.2, стая 281 всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа срещу заплащане на каса или представен документ за платени по банков път 30 /тридесет/ невъзстановими лева по сметка на УАСГ в БНБ : BG84 BNBG 9661 3100 1745 01, BIC : BNBG BGSD до 06.04.2012 г. включително.

Информация за преписката, решение и обявление, публикувани в портала на АОП

Телефони на лицата за контакт:

Стефан Кръстанов
02 963 52 45, вътр. 543

инж. Димитър Витанов
02 963 52 45, вътр. 540Източник: Стефан Кръстанов