Home / About the University / Tenders and contracts /

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 26.10.2018 г.

21.09.2018

Лого на УАСГ

О Б Я В А 

            Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр. Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС във връзка с чл.13 от ППЗДС и на основание Заповед №466/19.09.2018г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:
- ОБЕКТ №1: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №1 с площ 16 /шестнадесет/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 8.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №2: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №9 с площ 23 /двадесет и три/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 8.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №3: гр.София, Студентски град, блок 35, част от южна фасада /между ет.1 и ет.3/, за монтаж на рекламно съоръжение с площ 18.40 кв.м при начална наемна цена - 9.00лв./ кв.м с ДДС
- ОБЕКТ №4: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, Корпус Б, приземен етаж /ниво сутерен/, с площ 34 /тридесет и четири/ кв.м. с възможност за отдаване под наем на две помещения: 16 /шестнадесет/ кв.м. и 18 /осемнадесет/ кв.м. за офис/и при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №5: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Ректорат, ет.4, офис с площ 15 /петнадесет/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС,
- ОБЕКТ №6: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Корпус Б, етаж 11, с площ 232 /двеста тридесет и два/ кв.м. с възможност за отдаване под наем на две помещения съответно 100 /сто/ кв.м. и 132 /сто тридесет и два/ кв.м. за офис/ при начална месечна наемна цена – 12.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №7: гр.София, Студентски град, блок 34 Б, партер, за вендинг машина /пакетирани храни и напитки/ с площ 1.00 кв.м при начална наемна цена - 50.00лв. с ДДС
- ОБЕКТ №8: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №8 с площ 37 /тридесет и седем/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №9: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №2 с площ 28 /двадесет и осем/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №10: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило - вход от бул.“Драган Цанков“№2, ет.4: кабинет №1 с площ - 32.2 кв.м., кабинет №2 с площ - 32.2 кв.м., кабинет №3 с площ – 66.5 кв.м., кабинет №4 с площ – 28 кв.м., кабинет №5 с площ – 24.85 кв.м., кабинет с площ – 46.2кв.м., заседателна зала №1 с площ – 24.5 кв.м. и заседателна зала №2 с площ 101.5 кв.м. /обща площ – 254.45кв.м./ при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС и кабинет №318А, находящ се в гр. София, УАСГ, бул.”Христо Смирненски”№1, Нова сграда, топла връзка на УИК с площ от 36кв.м. при начална месечна наемна цена – 12.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №11: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Ректорат, ет.1, стая №115 с площ 27 /двадесет и седем/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №12: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, Корпус Б, ет.1 /до вход на студентски стол/, с площ 36 /тридесет и шест/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена – 12.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №13: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, Корпус А, ет.4, с площ 12 /дванадесет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена – 12.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №14: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Ректорат, двор – приземен етаж /под зала №250/ с площ 50 /петдесет/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС
- ОБЕКТ №15: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, площ на плокък покрив на Корпус А - 20 /двадесет/ кв.м. за монтиране на приемо-предавателна станция при начална месечна наемна цена – 1 200лв. с ДДС
- ОБЕКТ №16: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, площ на плокък покрив на Корпус Б - 20 /двадесет/ кв.м. за инсталиране на електронно съобщително съоръжение при начална месечна наемна цена – 1 200лв. с ДДС

Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

Специфични условия:
1. наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред /влизане на територията на УАСГ, работно време, празници, кандидат-студентска кампания в УАСГ и др./,
2. наемателят няма право да ползва паркингите на УАСГ,
3. наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
4. съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
5. наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

Тръжна документация ще се закупува и получава от 28.09.2018г. срещу сумата от 50лв. /петдесет лева/ с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 17.10.2018г.

Депозитът за участие в търга за ОБЕКТ №10 е в размер на 40 000 / четиридесет хиляди/ лв., внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.
Депозитът за участие в търга за ОБЕКТ №11 е в размер на 1 000 /хиляда/ лв., внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.
Депозитът за участие в търга за ОБЕКТ №12 е в размер на 1 000 /хиляда/ лв., внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.
Депозитът за участие в търга за ОБЕКТ №13 е в размер на 1 000 /хиляда/ лв., внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.
Депозитът за участие в търга за останалите обекти е в размер на 300лв. /триста лева/, внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.
Депозитът за съответния обект трябва да е постъпил по сметката на УАСГ не по-късно от 19.10.2018г.
Оферти за участие в търга се подават в срок до 25.10.2018г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., каб.204а.
Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на тел. 02/865-48-06, GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ и GSM 0882529588 - инж. Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.
Търгът ще се проведе на 26.10.2018г. от 14.00ч. в Заседателната зала на Ректората - гр.София, бул. „Хр.Смирненски”№1, ет.2.
Телефони за контакти: тел. 02/865-48-06, GSM 0888 360 918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ и GSM 0882529588 - инж.Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.