Начало / Обучение / Следдипломно обучение

Следдипломно обучение

 

 

В Центъра за електронно и следдипломно обучение /ЦЕСО/ при УАСГ се провежда следдипломна квалификация на специалисти и обучение на студенти по актуални въпроси на науката и техниката, които имат непосредствено отношение към практиката.

Бързо реагиране на новостите в дадено професионално направление.
В отличие от относително по-консервативните учебни планове и програми във висшите учебни заведения, самата организация на учебния процес в ЦЕСО позволява да се отговори веднага на интереса към специалности, продиктувани от пазара на работната сила, независимо от възраст, придобита квалификация, трудова заетост на обучаемите и т.н.

Интердисциплинарен характер на предлаганите специализации и квалификации, изискващ обединяване на усилията на преподаватели от разнородни висши учебни заведения-инженерни, икономически, хуманитарни. Постига се взаимно проникване и взаимно обогатяване на иначе разностранни дейности и специалистът може да реагира адекватно на комплексни и бързо изменящи се ситуации, с каквито изобилства съвременния преходен период. Показателна в това отношение е специалността "Управление на земи и имоти" (УЗИ) където са втъкани правни, икономически, контролни и оценъчни принципи.

Многопосочността на квалификацията е характерна както за краткосрочните, така и за относително по-дългосрочните курсове като "Компютърна обработка на информацията" (КОИ) и "Компютърни технологии в проектирането" (КТП), специализираните курсове за оценители на недвижими имоти, оценители на земеделски земи, оценка на въздействието върху околната среда, реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения, енергоефективност на сгради, естествени строителни материали, одитор по пътна безопасност, специализиран английски език, компютърните програми MS WORD, EXCEL, AutoCAD, ArchiCAD, 3D Dtudio MAX, Revit, SAP2000, Autodesk Robot Structural Analysis Professional, ANSYS, MatLab&Simulink, Nemetschek ALLPLAN, групови и индивидуални специализации по избор на кандидатите и др.

Виртуалност на срока на обучение. Учебният процес по специалностите МИО, УЗИ, КТП и КОИ може да се интензифицира до нормален за висше учебно заведение и се вмести в рамките на един семестър или друг предпочитан от обучаемите срок.

 

Обучението е платено. Начин за плащане - в брой  или по банков път, преди началото на всяко обучение или курс.

Банкова сметка УАСГ
БНБ
BIC: BNBGBGSD
IBAN: BG84BNBG96613100174501

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Записването става с подаване на Молба /лично или по ел.поща/ и задължително включване в  група за краткосрочните курсове, като преди това е направена проверка за свободни месна  на телефоните на ЦЕСО. 

2. Кагото плащането се извършва  по банков път в платежното нареждане се посочва името на курса и имената на обучавания/те; Ако плащането се извъшва от името на фирма, задължително за наредител се изписват данните на фирмата вносител на таксата/те, а не имената на лицето/та което ще се обучава.

3. След направеният превод, лицето изпраща копие от платежното нареждане, а ако плащането е извършено от фирма и желае издаване на фактура и данните за фактурата /получател, адрес, МОЛ, булстат, регистрация по ДДС/ на ел.поща на ЦЕСО:  pgq@uacg.bg 

4. При плащане в брой: Подава се  Молба в каб.205; Стара сграда, Ректорат, след което се извършва плащане в касата на УАСГ, като платежния документ се връща обратно в същия кабинет. Работно време на касата на УАСГ: от 9:00 до 16:00 часа.

5. След успешно завършване, се издава удостоверение за допълнително обучение за курс, удостоверение за специализация и свидетелство за професионална квалификация при друго дългосрочно обучение. Същите се получават лично срущу подпис или с пълномощно.

6. Справки и записвания:  ЦЕСО; каб.205, Стара сграда, Ректорат;                                                          Инспектор: Сийка Илова;GSM 0882 52 95 92; (+359 2) 8666453 или (+ 359 2) 9635245 вътрешен 524. Приемно време на Центъра: всеки ден от 13:30 до 15:00 часа.