Начало / Обучение / Докторантури / Текущи процедури за защита

Текущи процедури за защита

В тази страница се намират всички информациии документи свързани с открити процедури за защита на приключили докторантури.

Класиране за мобилност с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ+ академична 2016-2017 - втора покана
05.04.2016
ЦМДМ обявява второ класиране на студенти за мобилност през 2016-17 год. по програма ЕРАЗЪМ+ В срок до 08 април (петък) 2016 г. всички класирани ...
ДОПЪЛНИТЕЛНО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ НА ДОКТОРАНТИ по програма ERASMUS+ летен семестър 2015-16 г.
12.01.2016
Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ набира кандидати докторанти за осъществяване на мобилност по програма ...
Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" на тема: "Архитектура на сгради и комплекси за малки предприятия"
09.08.2012
Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" по научна специалност 02.17.05 "Архитектура на ...
Правилник за прилагане на ЗРАСРБ
09.03.2011
След направените изменения на Закона за развитие на академичния състав в РБ бе коригиран и свързаният с него Правилник за приложение.
Източник: АПИС