Home / Education / Postgraduate Studies / Current procedures /

Процедура за ОНС "Доктор" на арх. Ангел Мазников, катедра Технология на архитектурата

28.04.2016, Научно жури
Съгласно Заповед на Ректора на УАСГ № 171/01.03.2016 г. бе назначено научно жури в състав:
проф. д-р арх. Младен Мирянов проф. д-р арх. Антон Гугов доц. д-р арх.Ани Аврамова доц. д-р арх. Елена Малджиева доц. д-р арх. Боян Георгиев на своето първо заседание научното жури реши (Протокол №1/07.03.2016 г.): 1. Избира за председател - доц. д-р арх. Елена Малджиева 2. Избира за рецензенти проф. д-р арх. Младен Мирянов и доц. д-р арх.Ани Аврамова останалите членове на журито следва да представят становища

Автореферат на труда
Ангел МазниковРецензия
проф.Младен Мирянов

Рецензия
доц.Ани Аврамова

Становище
проф. Антон Гугов

Становище
доц. Елена Малджиева

Становище
доц. Боян Георгиев