Home / Education / Postgraduate Studies / Current procedures /

Материали по процедурата за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на инж. Пейо Стефанов Станчев

06.06.2016, Катедра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на вода"

Материали по процедура за защита на дисертационен труд на тема: „Комбиниран подход за оптимизиране на управлението на водовземането, водоснабдяването и водопотреблението“ на инж. Емил Цветанов Цанов за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.