Начало / Студенти и Докторанти / Стипендии

Стипендии

Дейността по кандидатстване, обработка и верификация на данните и класиране на студентите за стипендии, кандидатстване и отпускане на награди и помощи се извършва от Комисия „Стипендии“, назначавана всяка година със заповед от Ректора на УАСГ. Комисията се председателства от Заместник Ректора по учебна дейност, качество и акредитация. Членове са представители на студентите, служители и преподаватели от УАСГ.

Заповед за назначаване на Комисия „Стипендии“


 

Стипендии по Постановление № 90 на МС

При кандидатстване за стипендии по Постановление № 90 на Министерски съвет от 26.05.2000 г. всеки семестър със заповед на Ректора се определя заделената сума за стипендии, сроковете и графика за кандидатстване и класиране. Комисията актуализира и приема „Условия и ред за предоставяне на стипендии“.

Забележка: От летния семестър на учебната 2016-17 г. като единствен критерий за получаване на стипендия е приет "среден семестриален успех".

Кандидатстването за стипендии става on-line на сайта на УАСГ. Попълненият формуляр се въвежда в базата данни, разпечатва се в два екземпляра и се заверява във факултетните канцеларии. Единият формуляр остава в канцеларията на факултета. Студентите, кандидатстващи за стипендия по чл. 2, ал. 2 на ПМС 90, предават формуляра и всички допълнителни документи на инспектор-стипендии във ФСО.

За летния семестър на учебната 2018-19 г. е утвърден следния график:

След подаване на необходимите документи на сайта на университета се публикува списък на кандидатите с указани нередовни документи.

Списък на студентите с указани нередовни документи за зимен семестър на учебната 2018-2019 г.

Класиране на студентите за зимен семестър на учебната 2018-2019 г.


 

Награди и помощи по Постановление № 90 на МС

Предоставянета на награди и помощи става въз основа на доклад или заявление до комисия "Стипендии". Отпускането им става въз основа на следния правилник

Бланка за заявление за получаване на помощи

По предложение на Комисия "Стипендии" със заповед № 1046/14.12.2018 г. Ректорът на УАСГ награждава всички редовни студенти, положили всички изпити за учебната 2017-18 год. и имащи среден успех не по-нисък от добър (4.00).

 


Европейски стипендии за успех и стипендии за специални постижения

Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1” по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 окончателно приключи на 29.03.2018 г.

Отчетът на резултатите от изпълнението на проекта може да се прегледа на страницата на проекта  eurostipendii.mon.bg/.