Начало / Студенти и Докторанти / Стипендии

Стипендии

Дейността по кандидатстване, обработка и верификация на данните и класиране на студентите за стипендии, кандидатстване и отпускане на награди и помощи се извършва от Комисия „Стипендии“, назначавана всяка година със заповед от Ректора на УАСГ. Комисията се председателства от Заместник Ректора по учебна дейност, качество и акредитация. Членове са представители на студентите, служители и преподаватели от УАСГ.

Заповед за назначаване на Комисия „Стипендии“


 

Стипендии по Постановление № 90 на МС

При кандидатстване за стипендии по Постановление № 90 на Министерски съвет от 26.05.2000 г. всеки семестър със заповед на Ректора се определя заделената сума за стипендии, сроковете и графика за кандидатстване и класиране. Комисията актуализира и приема „Условия и ред за предоставяне на стипендии“.

Забележка: От летния семестър на учебната 2016-17 г. като единствен критерий за получаване на стипендия е приет "среден семестриален успех".

Кандидатстването за стипендии става on-line на сайта на УАСГ. Попълненият формуляр се въвежда в базата данни, разпечатва се в два екземпляра и се заверява във факултетните канцеларии. Единият формуляр остава в канцеларията на факултета. Студентите, кандидатстващи за стипендия по чл. 2, ал. 2 на ПМС 90, предават формуляра и всички допълнителни документи на инспектор-стипендии във ФСО.

За летния семестър на учебната 2018-19 г. е утвърден следния график:

След подаване на необходимите документи на сайта на университета се публикува списък на кандидатите с указани нередовни документи.

Списък на студентите с указани нередовни документи за летен семестър на учебната 2018-2019 г.

Класиране на студентите за летен семестър на учебната 2018-2019 г.


 

Награди и помощи по Постановление № 90 на МС

Предоставянета на награди и помощи става въз основа на доклад или заявление до комисия "Стипендии". Отпускането им става въз основа на следния правилник

Бланка за заявление за получаване на помощи