Начало / Студенти и Докторанти / Стипендии

Стипендии

Дейността по кандидатстване, обработка и верификация на данните и класиране на студентите за стипендии, кандидатстване и отпускане на награди и помощи се извършва от Комисия „Стипендии“, назначавана всяка година със заповед от Ректора на УАСГ. Комисията се председателства от Заместник Ректора по учебна дейност, качество и акредитация. Членове са представители на студентите, служители и преподаватели от УАСГ.

Заповед за назначаване на Комисия „Стипендии“


 

Стипендии по Постановление № 90 на МС

При кандидатстване за стипендии по Постановление № 90 на Министерски съвет от 26.05.2000 г. всеки семестър със заповед на Ректора се определя заделената сума за стипендии, сроковете и графика за кандидатстване и класиране. Комисията актуализира и приема „Условия и ред за предоставяне на стипендии“.

Забележка: От летния семестър на учебната 2016-17 г. като единствен критерий за получаване на стипендия е приет "среден семестриален успех".

Кандидатстването за стипендии става on-line на сайта на УАСГ. Попълненият формуляр се въвежда в базата данни, разпечатва се в два екземпляра и се заверява във факултетните канцеларии. Формулярите и всички допълнителни документи се предават на инспектор-стипендии.

За зимния семестър на учебната 2018-19 г. е утвърден следния график:

След подаване на необходимите документи на сайта на университета се публикува списък на кандидатите с указани нередовни документи.

Списък на студентите с указани нередовни документи за зимен семестър на учебната 2018-2019 г.

Класиране на студентите за зимен семестър на учебната 2018-2019 г.


 

Награди и помощи по Постановление № 90 на МС

Предоставянета на награди и помощи става въз основа на доклад или заявление до комисия "Стипендии". Отпускането им става въз основа на следния правилник

Бланка за заявление за получаване на помощи

 


Европейски стипендии за успех и стипендии за специални постижения

Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1” по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 окончателно приключи на 29.03.2018 г.

Отчетът на резултатите от изпълнението на проекта може да се прегледа на страницата на проекта  eurostipendii.mon.bg/.