Начало / Студенти и Докторанти / Новини /

Такси за обучение за учебната 2011/2012

07.07.2011, ДФСД

С Постановление № 127 от 12 май 2011 г. на МС са определени следните такси за студентите от УАСГ 

 

 

Студенти от I-ви, II-ри, III-ти, IV-ти и V-ти курс:

 Редовно обучение – 660 лв. годишна такса
330 лв. семестриална такса

 Задочно обучение – 330 лв. годишна такса
165 лв. семестриална такса

Студенти от VI-ти курс (приети преди учебната 2007/2008 г.):

 Редовно обучение – 354 лв. годишна такса
177 лв. семестриална такса

 Задочно обучение – 180 лв. годишна такса
90 лв. семестриална такса

Докторанти приети за учебната 2011/2012 г.:

 Редовно обучение – 660 лв. годишна такса

 Задочно обучение – 330 лв. годишна такса

– Докторантите редовно обучение заплащат такса само първата година от обучението си.
– Докторантите задочно обучение заплащат такса първите две години от обучението си.


Съгласно ЗВО от такса са освободени:
– Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто.
– Кръгли сираци.


Платени магистърски програми за студентите завършили висше образование по чл. 21 от ЗВО:

 Редовно обучение – 1 200 лв. семестриална такса

 

 

Задължителни реквизити на платежните документи при внасяне на таксите за обучение за учебната 2011/2012 г.

 Получател: УАСГ

Банка: БНБ-ЦУ

IBAN – BG 84 BNBG 96613100174501

BIC /КОД НА БНБ/ - BNBG BGSD


В основание: ТРИТЕ ИМЕНА НА СТУДЕНТА, ЕГН, ФАКУЛТЕТ, КУРС

 – Студентите, които желаят да получат фактура за платената такса, могат да направят това не по-късно от 30то число на месеца, през който е извършено плащането.

– Фактурите се издават в стая 273 в дирекция “ФСД”.