Начало / Студенти и Докторанти / Новини /

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО НА УАСГ ЗА ПЕРИОДА М. ЯНУАРИ 2016 Г. – М. СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

19.09.2016

Работата на Ректорското ръководство беше насочена основно към оптимизация и повишаване на ефективността на цялостната учебно-педагогическа, творческо-проектантска, научно-изследователска и организационна дейност.


Тя беше проведена в следните основни направления:

1. Оптимизиране на работата на УАСГ.
1.1. Оптимизационни мероприятия. Беше разработен и приет от Академичния съвет комплекс от мерки, целящ оптимизиране на цялостната дейност на университета. Те са насочени към ефективно икономическо управление и повишаване качеството на всички университетски дейности.
1.2. Оптимизиране броя на административно-обслужващия персонал. На базата на задълбочен анализ на потребностите и с цел редукция на разходи беше оптимизиран броят на служители и обслужващ персонал.
1.3. Повишаване на контрола върху учебния процес. Бяха разработени и предложени нови форми за контрол върху учебната натовареност на преподавателите в университета.
2. Увеличаване на броя на студентите.
2.1. Популяризиране на специалностите на УАСГ в училища в София и извън столицата. С тази цел чрез презентации, рекламни плакати и брошури екипи от преподаватели, докторанти и студенти посетиха около 60 училища в София и страната. В резултат реализираният прием на първокурсници е по-висок от миналогодишния при по-неблагоприятна демографска ситуация в страната.
Предстои подписване на двустранни договори за сътрудничество и популяризиране на специалностите в УАСГ с училища в София и страната.
2.2. Привличане на чуждестранни студенти. Бяха проведени поредица от дейности: среща в Министерство на външните работи на Р България, което пое ангажимента да популяризира обучението в УАСГ; споразумение с Българо-китайската търговско-промишлена камара за рекламиране на университета в Китай; срещи с потенциални студенти в Иран, Катар и Сърбия; интервю на Ректора на УАСГ пред Държавната турска телевизия; Ден на отворените врати в гр. Истанбул; участие в изложението „Европейско висше образование Индия 2016“; среща с посланика на Сирия в Р България; посещение на делегация от Казахстан в УАСГ. Работи се за привличане на студенти от Пакистан, Кувейт, Йордан и Либия.
3. Разширяване на връзките с бизнеса и браншовите организации.
3.1. Среща с представители на строителния бизнес. На среща на ръководството на УАСГ със значими представители на строителния бизнес в Р България бяха разработени инициативи за съвместна дейност.
3.2. Рамкови договори за сътрудничество. Бяха проведени срещи с ръководствата на КСБ (Камара на строителите в България), в. Строител, КАБ (Камара на архитектите в България), КИИП (Камара на инженерите в инвестиционното проектиране), СО-НАГ (Направление „Архитектура и градоустройство“ в Столична община) и сключени рамкови договори за сътрудничество. В резултат предстои възлагането на изследователски задачи и задания за дипломни проекти на университета.

4. Творческо-проектантска и научна дейност. Усъвършенстване на работата на ЦНИП. Бяха разработени и приети от Академичния съвет комплекс от мероприятия, целящи по-нататъшно развитие на дейността на ЦНИП.
4.1. Проекти с европейско финансиране. Университетът успешно работи по два значими проекта: Създаване на Изследователски център по сеизмично инженерство и Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в УАСГ.
4.2. Изследователски проекти от научния план на УАСГ. Разработени са повишени изисквания към предлаганите проекти с цел повишаване на тяхното качество.
5. Комуникационна стратегия на УАСГ.
5.1. Изготвяне на комплексна комуникационна стратегия. Започна работата по създаване на модерен университетски информационен портал. Журналистът Георги Тошев е определен за Главен консултант по Рекламата, PR и Маркетинга на университета.
5.2. Участие в „Българска строителна седмица“. За първи път УАСГ участва в „Българска строителна седмица“ с щанд, изложбени материали и доклади на изявени преподаватели.
6. Стратегия за развитие на УАСГ.
6.1. Усъвършенстване на образованието. Разработват се нови магистърски програми в Строителния и Архитектурния факултет.
6.2. Оптимизиране дейността на Университетския център по информационни технологии. Предстои обновяване на университетската страница чрез актуализиране на публикуваната информация, преобразуване на вече съществуващите раздели, превод на английски език на публикуваните на български език данни.
6.3. Нова концепция за Годишника на УАСГ. Осъществяват се следните дейности: издаване на Годишника на английски и български език, електронизиране на изданията, международно рефериране.
7. 75 години Висше техническо образование.
7.1. Разработване на комплексна програма. Изготвя се програма за поредица от събития, свързани с отбелязването на 75-годишния юбилей на УАСГ през 2017 г. Предвидени са срещи, лекции, изложби, представяне на известни личности, целящи популяризирането на университета пред българската общественост.
7.2. Подготовка на Международна юбилейна научна конференция. Работи се по организацията на Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“, която ще се проведе в периода 1 – 3 ноември 2017 г.

Посочените дейности се организират и провеждат с минимален финансов бюджет, благодарение най-вече на всеотдайната работа на преподаватели и служители на УАСГ.