Home / Students / Student News /

Покана за защита на дисертационен труд на инж. Цветелина Пламенова Атанасова

18.10.2017

 На 8.11.2017 г. (сряда) от 17:00 часа в зала 316 на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен труд на докторант инж. Цветелина Пламенова Атанасова на тема "Използване на метрични и неметрични камери при заснемане на архитектурни обекти" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия. Научен ръководител: проф. д-р инж. Пламен Малджански.