Начало / Прием / Редовно / Задочно обучение (след завършено средно образование) / Специалности

Специалности

Уважаеми кандидат-студенти, в приложения файл са посочени специалностите, по които ще се осъществява приема на студенти - първокурсници по държавна поръчка за 2019 г. Посочени са и магистърските програми в платена форма на обучение за кандидати със завършено вече висше образование. В раздел "Кратка характеристика на специалностите" от публикувания Правилник за приемане на студенти за учебната 2019/2020 година можете да се запознаете с всяка една специалност подробно. Желаем Ви успех!
Архитектура - регулирана професия
Магистър (MA)

През 1943 г. – една година след основаването на първото Висше техническо училище в България – се открива специалността Архитектура. През 1951 г. е основан и Архитектурният факултет с 8 катедри. В Архитектурния факултет на УАСГ се извършва обучение и подготовка на студенти по специалностите „Архитектура“ и „Урбанизъм“. Обучават се и се подготвят специализанти и докторанти, извършва се научно-изследователска дейност, разработват се проекти на архитектурни и градоустройствени обекти. В Архитектурния факултет се осъществява значителна международна дейност, включваща преподавателски и студентски обмен с европейски училища по Архитектура.

Образователният процес се реализира в рамките на последователни задължителни и паралелни избираеми образователни структури с продължителност:

Десет редовни учебни семестъра
Единадесети учебен дипломен семестър – разработване и защита на дипломна работа пред Държавна изпитна комисия
През първите осем учебни семестри се провежда обучение по фундаментални, общообразователни и специализирани задължителни, свободно избираеми и факултативни дисциплини. В рамките на IX и X семестри се реализира избираемо профилирано обучение в следните направления водени от съответните специализирани катедри: жилищни сгради и комплекси; обществени сгради и комплекси; промишлени и аграрни сгради и комплекси; урбанизъм; интериор и дизайн за архитектурата; опазване на архитектурното наследство; архитектурни конструкции и детайли.
Образованието по „Архитектура“, отговаря на световните и европейски стандарти в тези области, най-важните от които са:

Харта на архитектурното образование на Международния съюз на архитектите и ЮНЕСКО
Директива 85/384/ЕЕС от 15.06.1985 г. за взаимно признаване на дипломи, свидетелства и други документи в областта на архитектурата
Директива 2005/36/ЕС на Европейския парламент и Съвета по признаване на професионалната квалификация
Обучението по специалността „Архитектура“ притежава престижни акредитации от реномирани чуждестранни институции, като :

Министерството на културата и на комуникациите, Франция
Кралският институт на британските архитекти, Великобритания
Консултативния комитет по образование и квалификация към ЕС в сферата на архитектурата
Випускниците от специалността
Подготовката на специалистите е в контекста на спецификата на архитектурната професия - като сложна и отговорна област на човешката дейност с уникално обществено въздействие - едновременно в материалната и в духовната сфери. Реализацията на специалистите се осъществява в области като: проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради; цялостно или частично обновяване на сградния фонд; интериор и
дизайн за архитектурата; въвеждане на нови технологии в сферата на архитектурното проектиране, с контрол върху енергийното поведение на сградите; реално подпомагане чрез нормативни и проектни разработки на политиката за опазване на културно-историческото ни наследство; компетентна експертна дейност в управлението и контрола на териториалната и регионалната политика, в разработката на новите градоустройствени планове и актуализирането на старите градоустройствени планове; експертна дейност в областта на планирането на материалната база на туризма, в областта на ландшафтното планиране и опазването на околната среда; управлението на недвижимата собственост;

Кандидатите за специалността „Архитектура“ трябва да притежават качества, произтичащи от спецификата на архитектурата – синтез от изкуство и строително-техническа дейност. Поради това кандидатите трябва да притежават: всестранно развита обща и художествена култура, технически усет, рационално и пространствено мислене, познания и умения в областта на изобразителното изкуство и способност за самостоятелно творчество. Системата за прием е съобразена именно с тези изисквания. Начинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти, както и на интернет сайта на УАСГ – www.uacg.bg.

Академичната учебна година обхваща два семестъра – зимен и летен – всеки с продължителност от 15 седмици. Зимният семестър обикновено започва в края на месец септември и завършва в началото на месец януари. През януари и февруари се провеждат защитите на проектите, редовната и поправителна зимна сесии. Летният семестър започва в края на месец февруари и завършва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се провеждат защитите на проектите от летния семестър, лятната изпитна сесия и учебните практики.

Квалификационна характеристика

Урбанизъм
Бакалавър (BA)

 Специалността Урбанизъм е въведена през 2002 год. и по нея се провежда обучение единствено в УАСГ. Тя е резултат от успешно приключил проект по Phare-tempus с водещото участие на катедра Градоустройство и партньорството на Университета Хериът Уот в Единбург, Великобритания и Университетски колеж в Дъблин, Ирландия. Програмата е рецензирана от водещи експерти от страната и чужбина и е акредитирана от наоа в България.

Обучението по специалността се извършва от екип висококвалифицирани преподаватели от Университета, преминали специализирана подготовка в европейски университети. Като хонорувани и гост-преподаватели участват изявени професионалисти и академици от България и Европа.

Програмата е разработена на модулен принцип и въвежда Европейска система за трансфер на кредити и контрол на качеството. Съгласно изискванията на водещи международни професионални и академични организации, образованието по урбанизъм развива знания относно: историята на урбанизма като комплексна наука и професия; характера, целите, теорията и методите в урбанизма; културните различия в урбанизма на европейско и световно равнище; развитието на природните и културни ценности, въздействието на човешката дейност върху околната среда и принципите на устойчивото развитие; политическия, институционалния и законодателен контекст на урбанистичната практика; механизмите за прилагането на урбанистичната политика; връзката на урбанизма с другите видове планирания;

Учебната програма развива умения и ценности в следните области: методи за определяне и решаване на проблемите в мултидисциплинарни колективи; правилно мислене относно концепциите, инструментите и мерките за управление на знанията и тяхното практическо приложение; техники за събиране, обработка и анализ на данните, включително използването на съвременни технологии; оценяване и управление на околната среда; анализиране на бъдещите потребности на обществото; интегриране на естетически принципи в урбанизма; съхраняване на културните ценности и заобикалящата човека среда; използване на словесна, писмена и графическа комуникация; спазване на принципа на професионалната етика.

Магистърското ниво на специалността „урбанизъм” е в продължение и е надстройка на образованието на урбанистите-бакалаври. То е предназначено за завършилите успешно бакалавърското ниво. При определени условия е отворено и за обучение на други специалисти, имащи отношение към планирането и изграждането на жизнената среда на човека – архитекти, инженери, географи, икономисти, юристи, социолози и т.н.
Випускниците от специалността
Завършилите специалността “Урбанизъм” могат да намерят професионална реализация на различни равнища в частния и държавния сектор и в различни области: като специалисти в управлението на градовете и общините, на промените в природната и застроената обкръжаваща среда и при съчетаването на интересите на индивидуалната личност и обществото; като консултанти в инвестиционния процес за ефективно използване на земята; като експерти и проектанти в областта на стратегическото планиране, формирането на регионалната, градоустройствената и жилищната политика, планирането на туризма, на инфраструктурата и комуникациите, в областта на ландшафтното планиране и опазването на околната среда, при управлението на земята и собствеността; като участници в екипи за проектни и научни изследвания, при разработване и промяна на законодателството в регионалното и градско планиране и опазването на околната среда.

Потенциални работодатели биха могли да бъдат проектантски и консултантски фирми, агенции за недвижими имоти, предприемачи, всички звена и нива на държавната администрация и органите на местното управление. Урбанистите участват в управлението на териториите и общините в съответствие със съвременната практика на европейските страни. Те могат да работят и на свободна практика като независими консултанти.

Структура и съдържание на обучението
Обучението е с продължителност 4 години, включващи 7 семестъра обучение и 1 семестър дипломно проектиране или разработване на дипломна работа по избрана от студента тема. При завършване се присъжда образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Придобилите тази степен могат да кандидатстват и продължат в рамките на държавна поръчка или чрез заплащане и курс до степен “магистър”.

Начинът на кандидатстване

Формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти.

Академичната учебна година

Обхваща два семестъра – зимен и летен – всеки с продължителност от 15 седмици.
Зимният семестър обикновено започва в края на месец септември и завършва в началото на месец януари. През януари и февруари се провеждат защитите на проектите, редовната и поправителна зимна сесии.
Летният семестър започва в края на месец февруари и завършва в началото на месец юни.През месеците юни и юли се провеждат защитите на проектите от летния семестър, лятната изпитна сесия и учебните практики.

През първата половина на месец септември се провежда есенната поправителна сесия.

Точният график на учебния процес се определя всяка година с Решение на Академичния съвет. Графикът за 2011/2012 година може да видите в края на Информационния пакет на Архитектурния факултет.

Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране
Магистър (MA)

От 2017 година към Архитектурния факултет се открива нова специалност – Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране, със срок на обучение 5 години, като обучението е в девет учебни семестъра и един дипломен.

Приемът на кандидатите се осъществява след завършено средно образование с конкурсен изпит по математика или с оценки от ДЗИ по математика и български език и литература (за кандидатите с дипломи за средно образование след 2008 г.), както и с изпит по рисуване I част (перспектива). Специалността има за задача да подготви ландшафтни архитекти, които да притежават специална подготовка за защитата, опазването, съхраняването и устойчивото развитие на околната среда – нашата жизнена среда на обитаване, труд и отдих, и нейната организация и естетизация в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Подготовката на бъдещите специалисти касае придобиване на знания и практически умения, касаещи формирането на пространствената среда на ландшафта, композиционните приоми, фундаментално - приложното обучение, даващо базовата и специализиращата им подготовка за тяхното професионално обучение. Ландшафтното планиране и интердисциплинарна дейност е свързана с широк кръг основни научни области – биология, геология, 36 климатология, социология, психология и др. То обхваща и синтезира научните познания и опита на различни специалисти, имащи отношение към екологично ориентираното използване на природните ресурси и развитие на икономиката.

След завършването си ландшафтните архитекти ще имат практическата възможност да анализират, проучват, изследват, проектират и участват в изграждането на териториалните комплекси със специфичен облик и образ – ландшафт, парковата среда в урбанизирани и неурбанизирани територии, прилагайки композиционните принципи за обемно - пространствената и зграденост на средата. Ландшафтният архитект се реализира във всички етапи в инвестиционното проучване и проектиране от териториален и пространствен характер, туризъм, строителство на озеленени площи и др. в областта на паркоустройството и ландшафтното устройство.

Квалификацията „магистър – ландшафтен архитект“ дава пълна правоспособност за проектиране и надзор, както и практикуването като експерт в професионалните организации и ведомства. Допълнително той е и експерт в областта на екологията и съпътстващи я контрол на различни пространствени дейности.

Строителство на сгради и съоръжения
Магистър (MA)

Строителният факултет има богата история и традиции - той е първият факултет в най-старото българско висше строително училище.Строителният факултет разполога със съвременна учебна и лабораторна база. Висшето строително образование, което той предоставя, се признава от FEANI /организация със съвещателен глас в ЮНЕСКО и Европейския съвет във връзка със стандартите, свързани с професията на инженера/. Строителният факултет е член на съвета на Строителните факултети заедно със стотици сродни факултети от Германия, Швейцария, Белгия, Австрия и др. Специалността “Строителство на сгради и съоръжения” е престижна и широкопрофилна, и подготвя
за богат спектър от дейности в областта на строителството. В девети учебен семестър специалността предоставя възможност за две специализации – „Конструкции“ и „Мениджмънт и технология на строителството“. От учебната 2005/2006 година се предостави възможност на българските студенти да се обучават по дисциплините от четвърти и пети курс изцяло на английски език от първи до последен курс за български и чуждестранни студенти.

В Строителния факултет се осъществява преподавателски и студентски обмен с много европейски университети.

Структура и съдържание на обучението
В Строителен факултет се обучават над 1100 български и чуждестранни студенти. Обучението е само редовна форма и се извършва в 9 учебни семестъра и един дипломен, в който се изработва и защитава дипломен проект. Студентите от специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ изучават около 60 дисциплини с общ хорариум около 4000 часа. Дисциплините са задължителни, избираеми и факултативни. Обучението се провежда във вид на аудиторни занятия (лекции, упражнения и курсово проектиране), практически занятия (лабораторни и семинарни), учебни и производствени практики (общо шест през курса на обучението).

Випускниците от специалността
Завършилите специалността се реализират професионално в строителни фирми, проектно-конструкторски бюра, предприятия за строителни изделия, инвестиционни звена, общински администрации, научно-изследователски екипи, лаборатории, като преподаватели във висши училища и експерти в контролни и съсловни институции. Алтернативното обучение на английски език дава шанс на студентите да овладеят отлично още от студентската скамейка сложна специализирана инжинерна терминология в областта на строителното инженерство и ще ги направи още по-конкурентноспособни на европейския трудов пазар.

Начинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти, както и на интернет сайта на УАСГ – www.uacg.bg.

Академичната учебна година обхваща два семестъра – зимен и летен, всеки с продължителност от 15 седмици. Точният график на учебния процес се определя всяка година с решение на Академичния съвет. Зимният семестър обикновенно започва в края на месец септември и завършва в началото на месец януари. През януари и февруари се провеждат защити на проектите, редовната и поправителната зимна сесия. Летният семестър обикновено започва в края на месец февруари и завършва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се провеждат защити на проектите от летния семестър, лятната изпитна сесия и учебните практики. През месец септември се провежда есенната поправителна сесия. Зимната ваканция е около една седмица, а лятната е с продължителност от месец и половина през месец август и първата половина на септември.

Строителство на сгради и съоръжения - английски
Магистър (MA)

Строителният факултет има богата история и традиции - той е първият факултет в най-старото българско висше строително училище.Строителният факултет разполога със съвременна учебна и лабораторна база. Висшето строително образование, което той предоставя, се признава от FEANI /организация със съвещателен глас в ЮНЕСКО и Европейския съвет във връзка със стандартите, свързани с професията на инженера/. Строителният факултет е член на съвета на Строителните факултети заедно със стотици сродни факултети от Германия, Швейцария, Белгия, Австрия и др. Специалността “Строителство на сгради и съоръжения” е престижна и широкопрофилна, и подготвя
за богат спектър от дейности в областта на строителството. В девети учебен семестър специалността предоставя възможност за две специализации – „Конструкции“ и „Мениджмънт и технология на строителството“. От учебната 2005/2006 година се предостави възможност на българските студенти да се обучават по дисциплините от четвърти и пети курс изцяло на английски език от първи до последен курс за български и чуждестранни студенти.

В Строителния факултет се осъществява преподавателски и студентски обмен с много европейски университети.

Структура и съдържание на обучението
В Строителен факултет се обучават над 1100 български и чуждестранни студенти. Обучението е само редовна форма и се извършва в 9 учебни семестъра и един дипломен, в който се изработва и защитава дипломен проект. Студентите от специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ изучават около 60 дисциплини с общ хорариум около 4000 часа. Дисциплините са задължителни, избираеми и факултативни. Обучението се провежда във вид на аудиторни занятия (лекции, упражнения и курсово проектиране), практически занятия (лабораторни и семинарни), учебни и производствени практики (общо шест през курса на обучението).

Випускниците от специалността
Завършилите специалността се реализират професионално в строителни фирми, проектно-конструкторски бюра, предприятия за строителни изделия, инвестиционни звена, общински администрации, научно-изследователски екипи, лаборатории, като преподаватели във висши училища и експерти в контролни и съсловни институции. Алтернативното обучение на английски език дава шанс на студентите да овладеят отлично още от студентската скамейка сложна специализирана инжинерна терминология в областта на строителното инженерство и ще ги направи още по-конкурентноспособни на европейския трудов пазар.

Начинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти, както и на интернет сайта на УАСГ – www.uacg.bg.

Академичната учебна година обхваща два семестъра – зимен и летен, всеки с продължителност от 15 седмици. Точният график на учебния процес се определя всяка година с решение на Академичния съвет. Зимният семестър обикновенно започва в края на месец септември и завършва в началото на месец януари. През януари и февруари се провеждат защити на проектите, редовната и поправителната зимна сесия. Летният семестър обикновено започва в края на месец февруари и завършва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се провеждат защити на проектите от летния семестър, лятната изпитна сесия и учебните практики. През месец септември се провежда есенната поправителна сесия. Зимната ваканция е около една седмица, а лятната е с продължителност от месец и половина през месец август и първата половина на септември.

Транспортно строителство
Магистър (MA)

Специалността „Транспортно строителство“ е основна за УАСГ още от създаването му. В нея се обучават инженерни кадри за пътното и железопътното строителство. Обучението включва проектиране, строителството и поддържане на пътища, железопътни линии, метро, трамвайни линии, улици, мостове, тунели и други съоръжения. 

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура
Магистър (MA)

Програмата е ориентира на към кандидати, завършили висше инженерно образование „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалности от професионално направление 5 “ Технически науки ” със среден успех от дипломата за висше образование най - малко добър.

Кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър, инженер по управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура. Продължителност на програмата: четири семестъра, от които пос ледния семес тър – дипломна работа.

Студентите ще получат основната терминологична база в областта на всяка подструктура на транспортната инфраструктура в градска и извънградска среда, ще се запознаят с най - важните технологии при проектиране, строителство и поддържане на транспортната инфраструктура и ще имат възможността да управляват цялостния им процес. Ще могат да се включат към следните нива – като ръководни, аналитични и приложни специалисти в държавните и местни администрации, изследователски звена, проектантски и  управленски екипи, както и в други структури, касаещи пряко дейността на транспортната инфраструктура.

Реализацията на магистрите по тази специалност е в областта на управлението на корпоративни общости в областта на транспортната инфрастру ктура, в управлението на пътната и улична мрежа, в управлението на строителството и поддържането на транспортната инфраструктура, в екипи за проектиране, строителство и поддържане на същата, при офериране и калкулация на инфраструктурни проекти, в производ ствено - технически отдели.

Квалификацията не дава възможност за конструиране на съоръжения в областта на транспортната инфраструктура, нито за пълна проектантска правоспособност и строителен надзор.

Водоснабдяване и канализация
Магистър (MA)

Завършилите специалността „Водоснабдяване и канализация“ придобиват професионална инженерна квалификация магистър-инженер със специализация съответно „ВиК мрежи и съоръжения“ и „Пречистване на водите“. Те са подготвени да проучват, проектират, изследват, реконструират, модернизират и експлоатират: селищни, промишлени и селскостопански водоснабдителни и канализационни системи; водоснабдителни и канализационни инсталации в сгради; помпени станции; пречиствателни станции за питейни води, битови и промишлени отпадъчни води; съоръжения за третиране на твърди битови и промишлени отпадъци; благоустрояване на населени места; инженерни обекти по опазване на водите от замърсяване; газоснабдяване на населени места и промишлени обекти.

Хидротехническо строителство
Магистър (MA)

 Широкопрофилна специалност в областта на водните проблеми. Студентите се обучават в проектиране, строителство и експлоатация на хидротехнически съоръжения, като язовирни стени, водноелектрически централи, хидротехнически тунели, водни пътища и пристанища, хвостохранилища и др. при съблюдаване и охрана на околната среда.

Хидромелиоративно строителство
Магистър (MA)

Широкопрофилна инженерна специалност  (виж брошура) от регулираната професия "Инженер в инвестиционното проектиране".
От учебната 2017/2018 година "Хидромелиоративно строителство" е специализация към специалността "Хидростроителство".
Кандидатстването е съгласно правилника за приемане на студенти.


Хидромелиоративното строителство обхваща проучването, проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръжения и системи за напояване и отводняване на земеделски земи, спортни терени, паркове, градини и дворни места, както и на корекции на реки във и извън населени места с цел борба с наводненията и вредното въздействие на водите.

Инженерна екология
Магистър (MA) за бакалаври
Геодезия - регулирана професия
Магистър (MA)

Нашата специалност „Геодезия” (първоначално под наименованието „Земемерно инженерство”) е една от първите две специалности, които се откриват през есента на 1942 г. със създаването на Висшето техническо училище (ВТУ) в България, т.е. това е специалност с вече 76 годишна непрекъсната история.

Традициите и репутацията на 76 годишната ни специалност, съчетана с покриването на Държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“ в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ и упоменатите по-горе правоспособности означават само едно – възможност за 100 % професионална реализация и работа по специалността, както в страната, така и в чужбина.

Геодезия - задочно - регулирана професия
Магистър (MA)

Нашата специалност „Геодезия” (първоначално под наименованието „Земемерно инженерство”) е една от първите две специалности, които се откриват през есента на 1942 г. със създаването на Висшето техническо училище (ВТУ) в България, т.е. това е специалност с вече 76 годишна непрекъсната история.

Устройство и управление на земи и имоти
Бакалавър (BA)

Специалността „Устройство и управление на земи и имоти” е нова за нашата страна и се изучава единствено в Геодезически факултет при УАСГ.

Обученето осигурява теоретични знания и практически умения по устройство на териториите, управление и оценка на земи и имоти. Използват се национални, европейски и световни оценителски стандарти, принципи и техники.

Практическото обучение започва в лабораториите на университета и продължава с учебни и преддипломни практики във фирми и организации.

Програма “Еразъм+” предлага студентска мобилност с цел обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в чуждестранни университети, с които УАСГ има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения и студентска мобилност с цел практика за провеждане на практическо обучение (стаж) за период от 2 до 12 месеца в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация.

 

Урбанизъм
Магистър (MA) за бакалаври

 Специалността Урбанизъм е въведена през 2002 год. и по нея сепровежда обучение единствено в УАСГ. Тя е резултат от успешноприключил проект по Phare-tempus с водещото участие на катедра Градоустройство и партньорството на Университета Хериът Уот в Единбург, Великобритания и Университетски колеж в Дъблин, Ирландия. Програмата е рецензирана от водещи експерти от страната и чужбина и е акредитирана от НАОА в България.

Конструктивно инженерство
Магистър (MA) за бакалаври

Целта на магистърския курс по конструктивно инженерство е да осигури адекватна на съвременните изисквания подготовка на бъдещите проектанти – строителни конструктори.

Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърската програма има за цел да разшири и задълбочи познанията и квалификацията на строителните инженери с бакалавърска и магистърска степен в областта на реконструкцията и модернизацията на сгради и съоръжения с оглед повишаване на тяхната експлоатационна надеждност и дълготрайност, а така също и подобряване на параметрите на микроклимата в помещенията с цел икономия на енергия.

Изследване и проектиране на строителни конструкции
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърската програма “Изследване на строителни конструкции” по специалността “Строителство на сгради и съоръжения” е разработена от колектив на Строителния факултет при УАСГ в сътрудничество със City Univesity, London, Department of Civil Engineering и Chalmers Univesity of Technology, Göteborg, Department of Civil Engineering. При определени условия студентите, обучаващи се по тази програма, могат да провеждат няколкомесечно обучение в тези университети, което се финансира по действащата програма ЕРАЗЪМ. Този магистърски курс е завършен успешно от няколко випуска редовни студенти, които са намерили добра реализация като научни работници и преподаватели в наши и чуждестранни университети, а също така и като експерти, консултанти и проектанти във водещи международни и български компании.

Геотехническо инженерство
Магистър (MA) за магистри

Геотехническото инженерство е самостоятелно направление в проучването, проектирането и изпълнението на подземните части на строителните конструкции и съоръжения. Тази университетска специализация съществува в почти всички технически университети в света. Необходимостта от въвеждането на магистърско обучение по геотехническо инженерство се налага от наличието на сложни инженерногеоложки условия у нас - фундиране в особени почви (льос, тиня и др.), свлачищни райони, срутища, сеизмични райони и др. Строителството в градски условия изисква прилагането на конструктивни мерки (укрепване и заздравяване) за опазване на съществуващите сгради и инфраструктура. В последните години се изграждат и съоръжения, свързани с опазване на околната среда (сметища, депонии за твърди и битови отпадъци, консервиране на съществуващите депозити от минната и металургичната промишленост и др.) Все по-често авариите в строителството се дължат основно на недостатъчни познания по проблемите на геотехниката.

Организация и управление на движение
Бакалавър (BA)

От 2017 година във Факултета по транспортно строителство
започва приемането на студенти по НОВА бакалавърска специалност „Организация и управление на движението“, със срок на обучение 4 години в редовна форма на обучение и прием след средно образование. Обучението по специалността се провежда в седем учебни семестъра и един дипломен семестър.

Бакалавърската специалност по „Организация и управление на движението” е разработена съвместно с Академията на МВР и има за цел да подготви специалисти, необходими както за нуждите на транспортното строителство, така и за организацията, контрола и безопасността на съвременното натоварено движение. Това е една универсална специалност, която съчетава уменията на строителния инженер, мениджъра и компютърния специалист.
Организацията и управлението на движението е една от най-бързо развиващите се и перспективни области в Европейския съюз, САЩ и всички страни с натоварено движение. В нашето съвремие, особено в големите градове, това е сложен, високо технологичен процес, който изисква добре обучени специалисти, притежаващи знания и умения в различни области.


 

Хидротехническо строителство
Магистър (MA) за бакалаври
Хидромелиоративно строителство
Магистър (MA) за бакалаври
Управление на водни ресурси
Магистър (MA) за бакалаври

Студентите по специалност “Управление на водните ресурси” се обучават в образователно-квалификационна степен "магистър“ след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър". Срокът на обучение е 2 години и включва 3 учебни семестъра и 1 семестър за разработване и защита на дипломна работа.

Управление на европейски инфраструктурни проекти - задочно
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърската програма „Управление на европейски инфраструктурни проекти” е нова за нашата страна и се изучава единствено в Геодезическия факултет при УАСГ.

Обучението в магистърската програма е насочено към управлението на европейски инфраструктурни проекти в съответствие с философията и функционирането на европейските програми и отговарящи на съвременните насоки на развитие, фокусиращи се в тази област към интернационализация на инженерната инфраструктура, хармонизацията на инфраструктурните мрежи и опазването на околната среда.

Кадастър
Магистър (MA) за бакалаври

 С магистърската програма по „Кадастър” се подготвят магистри за важна област от геодезията – кадастъра. Изучават се основни въпроси и технологии от геодезията (вкл. GPS, ГИС, Информационни системи в кадастъра и поземлената регистрация), свързани със създаване на геодезически мрежи и измервания за целите на кадастъра, създаване и поддържане на кадастрални карти и кадастрални регистри.

Управление на проекти в строителството
Магистър (MA) за бакалаври
Газоснабдяване
Магистър (MA) за бакалаври
Съвременна архитектурна технология
Магистър (MA) за магистри

Магистърската програма е предназначена за студенти със завършена степен Магистър по Архитектура - редовна форма. Продължителност на обучение: три семесъра, от които два с учебни занятия - лекции, упражнения и семинари и един семестър - дипломна работа.

Архитектурна теория и критика
Магистър (MA) за магистри

Магистърска програма е предназначена за студенти със завършена степен Магистър по Архитектура - задочна форма. Продължителност на обучение: три семестъра, от които два с учебни занятия - лекции, упражнения и семинари и един семестър - дипломна работа.

Инженерна екология
Бакалавър (BA)

За учебната 2017/2018 година се въвежда новa бакалавърскa специалност – „Инженерна екология“ със срок на обучение 4 години в редовна форма на обучение.

В специалност „Инженерна екология“ се изучава тази част от дейността на хората, която е свързана със строителството, управлението, експлоатацията на инженерни системи и съоръжения (пречиствателни станции за питейни или отпадъчни води, язовири, напоителни системи, водоснабдителни и канализационни системи) и влиянието им върху околната среда. Завършилите тази специалност имат разнообразни възможности за реализация като инженер - еколози в производствени предприятия и корпорации, министерства, общини, строителни фирми, експлоатационни предприятия и др.

Транспортно строителство - задочно
Магистър (MA) за магистри

Магистърската програма по транспортно строителство (задочно обучение) е ориентирана към студенти с висше образование (бакалаври и магистри) от професионално направление 5.7 "Архитектура и строителство".  Студентите придобиват квалификация "магистър - строителен инженер" , след успешно завършване на обучението. Кандидатите трябва да са завършили петгодишния курс на обучение по инженерните специалности на УАСГ или степените "бакалавър" и "магистър" в български висши училища, с диплома за придобита квалификация "строителен инженер".

Управление в строителството
Бакалавър (BA)

Бакалавърската програма по „Управление в строителството” е разработена и има за цел да отговори на нарастващите нужди на строителната практика от специалисти – строителни мениджъри на входно ниво, като ги подготви за широк спектър от дейностите, свързани с организирането, планирането и управлението на процесите през целия жизнен цикъл на строителните инвестиционни проекти.

Строителство на сгради и съоръжения - задочно
Магистър (MA)

Строителният факултет има богата история и традиции - той е първият факултет в най-старото българско висше строително училище.Строителният факултет разполога със съвременна учебна и лабораторна база. Висшето строително образование, което той предоставя, се признава от FEANI /организация със съвещателен глас в ЮНЕСКО и Европейския съвет във връзка със стандартите, свързани с професията на инженера/. Строителният факултет е член на съвета на Строителните факултети заедно със стотици сродни факултети от Германия, Швейцария, Белгия, Австрия и др. Специалността “Строителство на сгради и съоръжения” е престижна и широкопрофилна, и подготвя
за богат спектър от дейности в областта на строителството. В девети учебен семестър специалността предоставя възможност за две специализации – „Конструкции“ и „Мениджмънт и технология на строителството“. От учебната 2005/2006 година се предостави възможност на българските студенти да се обучават по дисциплините от четвърти и пети курс изцяло на английски език от първи до последен курс за български и чуждестранни студенти.

В Строителния факултет се осъществява преподавателски и студентски обмен с много европейски университети.

 

 

Фотограметрия и пространствени информационни системи
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърската програма е предназначена за завършили бакалаври и магистри в област на висше образование 5. Технически науки – основно за професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, както и за професионални направления от област на висше образование Технически науки, свързани с електротехника, електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, математика и информатика.

Енергийна ефективност в строителството
Магистър (MA) за бакалаври

Надвисналата над света климатична катастрофа прави ефективното използване на енергията особено важно. Сградите са сред най-големите енергийни консуматори и това трябва да се промени. Наближава срокът, в който България, като останалите страни от ЕС, трябва да подсигури всички нови сгради да имат близка до нулева консумация на енергия. Задачата не е лесна и за нея са нужни експерти, които да създават сгради с висока енергийна ефективност с помощта на подходящи архитектурни и строителни мерки, като интегрират в тях източници на възобновяема “зелена” енергия. Целта на настоящата магистърска програма е именно подготвянето на такива експерти по енергийна ефективност в строителството. Повече информация може да намерите на официалния уеб сайт на програмата http://eec.uacg.bg/

Софтуерни технологии в строителството
Магистър (MA) за бакалаври

 Обучението в магистърската програмапо „Софтуерни технологии в строителството” с образователно-квалификационна степен „магистър” има за цел да подготви специалисти за професионална изява като експерти, консултанти и софтуерни разработчици на информационни системи с фокус върху инвестиционния процес в строителството.

С развитието на информационните технологии има нужда от все повече специалисти с компетенция както върху бизнес процесите, управлявани от различни информационни системи в строителството, така и върху внедряването, администрирането и разработването на модули върху тези системи.

Съвременните специалисти от всички технически дейности (включително и в строителството) трябва да имат изключително висока квалификация като потребители, но също така и като специалисти, разбиращи процесите, които стоят зад системите. Една от най - актуалните задачи е добавяне на функционалности към вече съществуващите системи,както и интеграциятамежду тях.

Завършилите магистърската програма по "Софтуерни технологии в строителството" ще могат да се реализират като специалисти в областта на web технологиите, бази данни, инженерно моделиране и създаване на инженерни математически модели, компютърни системи в строителството, строително - информационно моделиране ( BIM ), както и като специалисти при работа с програмни продукти в областта на строителното инженерство, архитектурата и геодезията.

Придобита квалификация след успешно з авършване на програмата: магистър по софтуерни технологии в строителството, образователно - квалификационна степен „магистър”. Продължителност на програмата: четири семестъра (три учебни и един дипломен). Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към студенти с висше образование по специалности от професионално направление 5 “ Технически науки ” със среден успех от дипломата за висше образов ание най - малко добър.

Пространствено планиране
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърска програма по Пространствено планиране в Архитектурния факултет, предназначена за студенти със завършена степен на висше образование – редовна форма, обучение срещу заплащане

Предназначение на програмата: В съответствие с Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г., актуализиран през 2011 г.), програмата е ориентирана към следните кате гории студенти с придобито висше образование „ бакалавър “ или „ магистър “ от направления:  Администрация и управление  Архитектура, строителство и геодезия (без завършилите сп ециалностите Архитектура и Урбанизъм)  Биологически науки  Горско стопанство и туризъм  Енергетика  Икономика  Информатика и компютърни науки  История и археология  Комуникационна и компютърна техника  Науки за земята  Национална сигурност  Обществени комуникации и информационни науки  Политически науки  Право  Социология, антропология и науки за култ урата  Транспорт, корабоплаване, авиация

Перспективи за професионална реализация:
Завършилите програмата ще могат да се реализират като експерти, изследователи и
консултанти в публичния сектор, в звената на държавната и общинската администрация, в частния сектор и в неправителствени организации в условията на нарастващите обществени потребности за интер-,  мулти- и трансдисциплинен диалог и сътрудничество за устойчиво управление, устройство и ползване на националната територия. Програмата е полезна и за работещи в горепосочените сектори за развитие и актуализиране на знанията и уменията им в областта на пространственото планиране и управление с оглед подобряване на професионалната им ефективност и кариерното им развитие.
Придобита квалификация след успешното завършване на програмата:
специалист по пространствено и градско планиране.
Съгласно чл.10, 12, 13 от ЗКАИИП завършилите програмата нямат право
на придобиване на ограничена или пълна проектантска правоспособност по устройствено планиране.

Геодезия
Магистър (MA)
Геодезия - задочно
Магистър (MA)
Хидростроителство
Магистър (MA)
 Квалификационна характеристика на строителен инженер по ХТС Квалификационна характеристика на строителен инженер по ХМС