Home / Staff / Academic Staff

Academic Staff

Assoc. Prof. Dr. Eng. Angel Zahariev
Lecturer

Assoc. Prof. Dr. Eng. Vesela Zaharieva
Deputy dean for academic activities

Prof. Dr. Eng. Borianka Zaharieva-Gueorguieva
Head of department

Assoc. Prof. Dr. Eng. Neli Zdravcheva
Lecturer

Assoc. Prof. Dr. Eng. Lyubomir Zdravkov
Lecturer

Chief Assist. Prof. Dr. Eng. Veselina Deneva Zhelyazkova
Lecturer

Prof. Dr. Eng. Gunter Zumpe
Doctor honoris causa