Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Departments / Hydraulic, Irrigation and Drainage Engineering / Department News /

Материали по процедурата за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на гл.ас. инж. Тоньо Минков Чолаков

25.11.2014

 Материали по процедурата за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на гл.ас. инж. Тоньо Минков Чолаков

Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“

Научна специалност: 02–15–07 „ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО“

Тема: ВЛИЯНИЕ НА ФОРМАТА НА БРЕГОВЕТЕ ВЪРХУ НАПРЕГНАТОТО И ДЕФОРМИРАНО СЪСТОЯНИЕ НА КАМЕННО-НАСИПНИ ЯЗОВИРНИ СТЕНИ С ВЕРТИКАЛНО ГЛИНЕНО ЯДРО