Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Departments / Hydraulic, Irrigation and Drainage Engineering / Department News /

Съобщение за публична защита на дисертация

24.09.2015

 „Методика за идентификация на опасността и риска от наводнения”

 На 29.09.2015 г. (вторник) от 17.00 ч. в зала А-205

ще бъде проведена публична защита на дисертация на тема:

 

„Методика за идентификация на опасността и риска от наводнения”

 

за присъждане на образователна и научна степен „доктор”,

по научна специалност 02.15.07: Хидротехническо строителство,

на  инж. Денислава Христофорова Пенчева.