Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

Конкурс за доцент към катедра „Обществени сгради“ на АФ

18.08.2016

Със Заповед № 228/12.04.2016 г. на Ректора на УАСГ са назначени членове на Научно жури във връзка с обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Архитектура на сградите, съоръжения, конструкции и детайли“, към катедра „Обществени сгради“, обявен в ДВ бр. 27/05.04.2016 г.

В приложените материали са представени Заповедта на Ректора, професионална автобиография и част от публикуван монографичен труд на кандидата гл. ас. д-р арх. Панайот Савов, както и рецензиите и становищата на членовете на Научното жури.



Source: катедра Обществени сгради, АФ