Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Building Materials and Insulations / Department News /

Публична защита на докторска дисертация на инж. Константин Нелков Ненов

14.09.2017

 На 04.10.2017 г. (сряда) от 15:00ч. в Заседателната зала на СФ, на УАСГ, трети етаж, корпус Б, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на  инж. Константин Нелков Ненов, редовен докторант към катедра "Строителни материали и изолации",

на тема “Топловлажностен режим на ограждащи конструкции на сгради, с капилярно - активни топлоизолационни материали”

с научен ръководител  проф. д-р инж. Пламен Лечев ЧобановSource: кат. СМИ