Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Reinforced Concrete Structures / Department News /

Защита на дисертационен труд на инж. Силвия Михайлова Брозиг с научен ръководител проф. д-р инж. Васил Кърджиев

07.12.2017
На 15.12.2017г. (петък) от 15:00 часа в зала 226 ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: “Изследване поведението на усилени стоманобетонни гредови елементи, подложени на огъване, чрез външна напрегната армировка” на инж. Силвия Брозиг - редовен докторант с научен ръководител проф. д-р инж. Васил Кърджиев . В приложените материали са представени автореферат и професионална автобиография на кандидата инж. Силвия Брозиг. Приложени са и рецензиите и становищата на членовете на научното жури.