Home / All News /

Публична защита на дисертационния труд на инж. Иван Кацаров

08.06.2018, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

На 03.07.2018 г. /вторник/ от 17:00 ч. в зала 220 ще бъде проведена публична защита на дисертация на тема: "ARSA - нов модел за анализ и оценка на пътната безопасност на кръстовища в градска среда" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия.Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"