Home / All News /

УАСГ набира кандидати за академична длъжност "асистент"

28.11.2018

 На основание Решение на Академичния съвет с Протокол №38/14.11.2018г. Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент”, както следва:

в област на висше образование 5. Технически науки,  професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за нуждите на катедра „Технология на архитектурата“ при Архитектурен факултет – двама, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца;

в област на висше образование 5. Технически науки,  професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност Обща, висша и приложна геодезия за нуждите на катедра „Приложна геодезия“ при Геодезически факултет – един, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца;

в област на висше образование 5. Технически науки,  професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за нуждите на катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ при Факултет по транспортно строителство – двама, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца.

 

Срокът започва да тече от датата на публикуване на обявата.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат, за справки тел.: 02/963-52-45/вътр.449 и 02/866-90-54