Home / Education / Postgraduate Studies / Current procedures

Current procedures

ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД на инж. Павел Стоянов Найденов, редовен докторант към катедра „Строителна механика” с научен ръководител доц. д-р инж. Александър Василев Трайков
01.09.2016, Д. Динев
 Със Заповед на Ректора на УАСГ № 682/14.07.2016 г., са назначени специалисти за членове на Научно жури във връзка с процедурата за защита на ...
Source: кат. Строителна механика
Покана за публична защита на дисертационен труд
21.06.2016, Катедра "Организация и икономика на строителството"
На 1.07.2016 год. /петък/, от 15.00 ч. в Заседателната зала на Строителния факултет /зала 311/ ще се проведе публична защита на дисертационния труд ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Защита на дисертационен труд на инж. Николай Йорданов Милев с научен ръководител проф. д-р инж. Владимир Иванов Костов
16.06.2016
На 24.06.2016 г. (петък) от 11:00 часа в зала 224 (Корпус Б) ще се проведе ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: ...
Source: катедра „Геотехника"
Защита на дисертационен труд на инж. Адриана Валериева Таскова с научен ръководител проф. д-р инж. Йордан Милев
16.06.2016
На 23.06.2016 г. от 14.30 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (зала 311) ще се проведе ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен ...
Защита на дисертационен труд на инж. инж. Светослав Людмилов Спасов с научен ръководител доц. д-р инж. Емад Жоржос Абдулахад
06.06.2016
На 14.06.2016 г. (вторник) от 10.30 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (зала 311) ще се проведе ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на ...
Source: катедра "Масивни конструкции"
Покана за публична защита на дисертационен труд
03.06.2016, Катедра "Организация и икономика на строителството"
На 15.06.2016 год. /сряда/, от 15.00 ч. в Заседателната зала на Строителния факултет /зала 311/ ще се проведе публична защита на дисертационния труд ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Промяна на началния час на защита за ОНС Доктор на арх. Ангел Мазников
25.05.2016
По доклад на Декана на Аф. проф. Писарски се променя началния час на процедурата по защита на ОНС "Доктор" на арх. Ангел Мазников от 14 ...
Процедура за ОНС "Доктор" на арх. Ангел Мазников, катедра Технология на архитектурата
28.04.2016, Научно жури
Съгласно Заповед на Ректора на УАСГ № 171/01.03.2016 г. бе назначено научно жури в състав:
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6