Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

инж. Теодор Тодоров

Строителен факултет, Организация и икономика на строителството - Докторант

инж. Теодор Тодоров
Кабинет 1039
Приемно време


 

Телефон 0885241810
E-mail info@renovirai.com
Уебсайт http://renovirai.com/

Професионални умения

 Oбследване, изпитване, диагностика, усилване и реконструкция на зидани конструкции, включително и за паметници на културата. Интереси в иновативните методи и технологии за усилване и възстановяване на строителни конструкции. Познания и в сферата на ремонтните дейности върху сглобяеми и монолитни стоманобетонни сгради и съоръжение.

Публикации

  Публикувани статии


• Т. Тодоров, Ф. Рангелова. Организационни и технологични решения при усилването на зидани колони. Годишник на УАСГ-София, 2014-2015.
• Т. Тодоров, Ф. Рангелова , П. Христов. Механизъм на разрушение на зидани колони, усилени с CFRP система. Предложение за изчисление на носимоспособност при използването на надлъжна армировка. Годишник на УАСГ-София, 2015-2016
• Т. Тодоров, Ф. Рангелова. Нормала, стойност, приложение и икономически анализ за усилени с надлъжна стоманена и напречна CFRP армировка зидани колони. Годишник на УАСГ-София, 2015-2016


Доклади на конференции


• Т. Тодоров , Ф. Рангелова , П. Христов. Rehabilitation and strengthening of masonry structures with fiber-reinforced composite system – the organizationally-technological and constructive solutions in accordance of eurocodes. Сборник доклади от XIV международна научна конференция ‘2014, ВСУ-София
• Т. Тодоров, Ф. Рангелова. Възстановяване и усилване на зидани конструкции с фибро-усилени композитни системи. Технологични и конструктивни решения. Сборник доклади от XV международна научна конференция ‘2015, ВСУ-София
• Т. Тодоров, Ф. Рангелова, П. Христов. Усилване на зидани колони с CFRP система. Анализ на резултатите и маханизмите на разрушение. В сборник доклади от първа научно-приложна конференция с международно участие ВУСС’2015, УАСГ-София
• Т. Тодоров, Ф. Рангелова, П. Христов. Съпоставка между теоретични и опитни резултати при усилването на зидани колони с CFRP системи. Сборник доклади от XVI международна научна конференция ‘2016, ВСУ-София

Дисертация - http://renovirai.com/disertacia-2016/