Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р арх. Венета Златинова

Архитектурен факултет, Градоустройство

гл.ас. д-р арх. Венета Златинова
Кабинет 1007
Приемно време

сряда 12.00-14.00 ч.

E-mail zlatinova_far@uacg.bg

Лекционни курсове

Упражнения, семинари и проекти

специалност Архитектура:

 • Градоустройство - I проект
 • Градоустройство - II проект
 • Паркова и ландшафтна архитектура - проект
 • Урбанизъм - проект по профил в V-ти курс
 • Практикуване на професията "Архитект"

специалност Урбанизъм:

 • Градска морфология - лекционен курс и семинари;
 • Жилищна структура - проект;
 • Жилищна политика - участие по специализирани теми;
 • Въведение в урбанизма - участие по специализирани теми;
 • Градска композиция - лекционен курс и семинари;
 • Градски дизайн - семинар;
 • Професионална етика - семинар;

специалност Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране:

 • Градоустройство I - проект.

Летен семестър, 2018-2019:

специалност Архитектура:

 • Паркова и ландшафтна архитектура - проект;
 • Урбанизъм - проект по профил в V-ти курс;
 • Практикуване на професията "Архитект".

специалност Урбанизъм:

 • Жилищна структура - проект;
 • Професионална етика - семинар;

специалност Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране:

 • Градоустройство I - проект.
   


 

 

 

 

 

Образование

Доктор по Териториално и ландшафтно устрийство и градоустройство, УАСГ 2016

Висше - Магистър  архитект, УАСГ 2004

Специализирани краткосрочни курсове по Проект BG051РО001-3.1.09-0016 "Кариерно израстване и повишаване на квалификацията на академичния състав в УАСГ":

 • УАСГ, 2014,  обучение на тема "Методика на академичното преподаване";
 • УАСГ, 2014, обучение на тема "Разработване на проектни предложения за участие в национални и международни научно-изследователски програми";
 • УАСГ, 2014, обучение на тема "Концептуализация и дизайн на научното изследване"

Други краткосрочни курсове:

 • Пътят към почти нулевоенергийната сграда, ЕнЕфект, УАСГ, 2018;
 • Financing for Development, OLC, WBG, 2017;
 • Engaging Citizens: A Game Changer for Development, OLC, WBG, 2017;
 • Land Tenure and Property Rights, USAID, 2017;
 • "Оценка на жизнения цикъл на продукти - теория и възможни приложения в България" - академия BGBC, 2012;
 • "Стратегическо мислене", корпоративно обучение 2008;
   

 

Езици

английски;

немски;

руски

Професионални умения

архитектурно проектиране

устройствено планиране

стратегическо планиране

консултиране на проекти в сферата на устройственото планиране и инвестиционното проектиране

прединвестиционни проучвания

оценка на проекти

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

мобилност и градска среда; планиране на градската логистика; трансформиране на градските пространства;

Други длъжности и дейности

практикуващ ахитект

Публикации

дисертационен труд:  „Урбанистични трансформации на ж.п. ареалите в големите български градове”

доклади от научно-приложни конференции:

 • „Проблеми на транспортното планиране в региона на София - пространствени измерения", представен на конференция „Устройствено планиране – проблеми и перспективи VI”, май 2015, УАСГ;
 • „Градска логистика - пространствени измерения", представен на конференция „Устройствено планиране – проблеми и перспективи V”, май 2014, УАСГ;
 • „Взаимодействие и въздействие: очаквания към трансформациите на ж.п. ареалите”, представен на конференция „Устройствено планиране – проблеми и перспективи IV”, май 2013, УАСГ;
 • „Мобилност и пространствено развитие на градовете”, представен на конференция „Устройствено планиране – проблеми и перспективи III”, декември 2011, УАСГ;
 • „Урбанистични трансформации на ж.п. ареалите в България”, представен на конференция „Устройствено планиране – проблеми и перспективи II”, май 2011, САБ;
 • „Урбанистични трансформации на ж.п. ареалите в Европа”, представен на конференция „Устройствено планиране – проблеми и перспективи I”, декември 2010, САБ.

други научни презентации и доклади:

“Impacts of Spatial and Functional Densification around Railway Station Areas on the City Structure and the Balance Between Transport and Service Functions at Major Mobility Spaces in the Large Bulgarian Cities”, January 2016, Crakow University of Technology, Institute of Urban Design.

"Post-War Urban Monuments: Exploring Their impact on the Public Spaces in Bulgaria", October 2017, BME, Budapest

“Development of Railway Station Areas in Two Bulgarian Cities After the Fall of the Iron Curtain”, October 2015, BME, Budapest;

“Station Area Transformations in Bulgarian Cities”, held in the seminar course “Planning and development in agglomerations ”, May 2015, TU-Vienna, Department of Spatial Planning;

“Transport planning problems in the capital region of Sofia”, May 2015, TU-Vienna, Department of Spatial Planning;

 

 

Учебни материали

Курсови задачи и задания


Други