Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р арх. Петя Сотирова

Архитектурен факултет, Градоустройство

гл.ас. д-р арх. Петя Сотирова
Кабинет А 1005
Приемно време

четвъртък : 10-12 часа

E-mail petiasotirova@mail.bg
Постъпил в УАСГ 2015

Лекционни курсове

 

Участие в лекционен курс/ семинарни занятия:
Транспортни системи, специалност „Урбанизъм”, II курс
Техническа инфраструктура , специалност „Архитектура”, Vкурс

Участие в учебни модули:
• Градоустройство - I проект, спец. "Архитектура", III курс.
• Градоустройство - II проект, спец. "Архитектура", IV курс.
• Паркова и ландшафтна архитектура-проект. спец. "Архитектура", III курс.
• Устройство на урбанизирани територии – проект.
специалности: "Геодезия", "УУЗИ", III курс.
• Паркова и ландшафтна архитектура-проект. спец. "Геодезия", IV курс.

 

Образование

Доктор, Магистър архитект

Езици

английски
френски, руски
 

Професионални умения

Разработване на подробни устройствени планове
Разработване на инвестиционни проекти
Разработване на проекти за интериор
 

Научни интереси

транспортно планиране, инфраструктура на немоторизираното движение, дизайн на градската среда

Членство

КАБ, САБ

Участие в проектиране и строителство

над 40 проекти и реализации в екип или самостоятелно в следните области :жилищни и обществени сгради, градоустройство, интериори;
три отличия в конкурси – в екип; грамота на Прегледа на българската архитектура за 2008 г.
 

Публикации

• Сотирова, П Градоустрoйствени проблеми на пешеходното движение.
Годишник на ВИАС – София, т. XXXIV(1988 – 1989г.) Свитък 1, стр. 197 – 208
• Сотирова, П.  Нов подход към проблемите на транспортното успокояване в градовете. Годишник на УАСГ – София, т. XLV(2004– 2010г.), Свитък I, стр.73 - 85
• Сотирова, П.  Градска мобилност – съвременна политика в централните зони на големите градове. сп. Архитектура ,2011г, бр.2, стр.50 – 53
• Сотирова, П.  Актуални тенденции при обновяване на улични пространства в централни зони на големи градове. Доклад на конференция: Пространствено планиране : проблеми и перспективи II, 19 - 20 май 2011
• Сотирова, П.  Дребните неща в градските улици. Вестник Арх и Арт форум, май 2012, година XXI, бр. 21
• Сотирова, П.  Пространствени трансформации и дизайн в градските улици.Доклад на Международна юбилейна научно – приложна конференция УАСГ, София; 15 -17 ноември 2012, Публикуван в Сборник доклади -том 1
• Сотирова, П.  Съвременните кръгови кръстовища и площади. Доклад на конференция: Пространствено планиране: проблеми и перспективи IV, УАСГ, 22 май 2013
• Сотирова,П.  Обновяване на улични пространства в централни градски части
Доклад, изнесен на XIII Международна научна конференция ВСУ’ 2013 – София;
6 -7 юни 2013. Публикуван в сборник: Доклади -том 3
• Сотирова,П.  Реконструкция на кръстовища в София –ефекти и рискове. Доклад на конференция : Пространствено планиране: проблеми и перспективи V. УАСГ- 15-16 май 2014
• Сотирова, П.  Съвременни практики за обновяване на жилищни зони в условията на транспортно успокояване. Сборник доклади на XIV Международна научна конференция ВСУ’ 2014, том 3, София, 5 -6 юни 2014
• Сотирова, П.  Градоустройствено – архитектурни аспекти при реконструкция и обновяване на емблематични кръстовища в Главния градски център на София. Сборник доклади на XIV Международна научна конференция ВСУ’ 2014, том 3, София, 5 -6 юни 2014.