Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Димитър Георгиев

Хидротехнически факултет, Хидротехника и хидромелиорации

доц. д-р инж. Димитър Георгиев
Кабинет A420
Приемно време

вторник 13- 15 ч четвъртък 12 - 14 ч

Телефон 9635245/581
E-mail georgiev_f@abv.bg
Семейно положение женен

Лекционни курсове

Експлоатация на хидромелиоративните системи и опазване на околната среда, за спец. ХМС, ХТФ. Оптимизация на напоителните системи, за спец. ХМС, ХТФ, Оптимизация на отводнителните  системи и корекции на реки, ХМС, ХТФ,  Хидромелиорации на зелените площи и спортни терени, за спец. ХМС, ХТФ. Хидромелиоративни системи,за спец. Управление и устройство на земи и имоти, ГФ. Фонтани и водни  ефекти в интериора и екстериора - СИД за студентите от IV к. на ХТФ. Фонтани  и водни  ефекти в екстериора  и  интериора - факултативна  дисциплина за студентите от АФ - IV к., 15 ч. лекции - през  седмица по 2 часа.

 

Образование

Висше, ВИАС, Хидротехнически факултет, спец. Хидромелиоративно строителство, 1980 Строителен техникум "Христо Ботев" - Благоевград, 1973 Докторска дисертация на тема" Изследвания на някои разновидности на микронапояването" -1987 конструктор към лаборатория - 1987 -1990 г.; - ВИАС научен сътрудник - 1990 - 2000 г.; - ВИАС асистент - 2000 -2004 г.; - УАСГ доцент - 2004 г.

Езици

Френски език - добре, немски - малко, англииски - малко, руски - мн. добре

Научни интереси

Проблематика и задачи в областта на хидромелиоративното строителство; нисконапорни системи за микронапояване;хидромелиорации в зелените площи;фонтани, водопади, водни завеси и др.,напояване и отводняване на голф игрища и др. спортни терени, намаляване на разхода на енергия в напоителните  системи.

Научна дейност

59 бр. научни публикации в списания и доклади на конференции, в т. ч. 4бр. патенти и 3 бр. авторски свидетелства и участие в 18  бр. научно - изследователски проекти.

Членство

Член на Факултетния съвет на ХТФ

Член на камарата  на инженерите в инвестиционното проектиране

Участие в научно-изследователски проекти

С. Научноизследователски разработки: По линия на НИС при УАСГ 1. Д ж у н и н с к и Б., Д. Г е о р г и е в .Полигон по микронапояване в района на гара Елин Пелин. Научен отчет Их 270/83, НИС при ВИАС, 1987. 2 Д ж у н и н с к и Б., Д. Г е о р г и е в. Учебно-опитен полигон по напояване в района на гара Елин Пелин. Научен отчет Их 319/85, НИС при ВИАС ,1987. 3 Д ж у н и н с к и Б., Д. Г е о р г и е в. Изследване на устройства за микронапояване. Научен отчет Их 428/88 , НИС при ВИАС, 1988 г. 4. Д и м и т р о в а Ю., Д. Г е о р г и е в . Капилярно покачване при алувиално-ливадни почви в лабораторни и натурни условия. Научен отчет Их 430/88, НИС при ВИАС , 1991 г. 5. Анализ на резултатите от пиезометричната мрежа на двойния канал при АЕЦ “Козлодуй”,( в колектив) 1993. 6. Разработка на технически средства и методика за изграждане на хидрометричната мрежа в напоителните системи (в колектив, само в I - ви етап), 1992/1993. 7. Моделни изследвания за р. Дунав в участъка на остров Камадино и в ръкава на остров Люляка до п. ст. “Люляка” (в колектив) ,1993 г. 8. Г е о р г и е в Д. и колектив. Хидравлично изпитване и оразмеряване на гъвкави пластмасови дренажни тръби за напояване. Конкурсна тема на МОН, фонд Научни изследвания, (ръководител тема) 1995 - 96. 9. Г е о р г и е в , Д. Монтаж, хидравлично изпитване и тариране на двойка сифон регулатори за изключване по долно водно ниво, НИС при ВИАС,( ръководител тема)............ 10. Г е о р г и е в, Д. Направа на хидроизолация и тариране на открит канал - резервоар. Институтска тема, (ръководител тема) 1998. 11. Г е о р г и е в, Д. Подготовка за акредитация на учебната лаборатория по Експлоатация на хидромелиоративните системи и опазване на околната среда. Институтска тема, (ръководител тема) 1999. 12. Г е о р г и е в, Д. Окомплектовка и хидравлично изпитване на фонтан Вводна завеса към обект „,Админастративна сграда на „Булгаргаз”, София, НИС при УАСГ (ЕТ „Гриин лайн”), К – 631, (ръководител тема) 1998. 13. Г е о р г и е в, Д. Окомплектовка и хидравлично изпитване на декоративен фонтан - Водна завеса с водоподаващи дюзи към обект „Единен център за управление на въздушното движение”, НИС при УАСГ (ЕТ „Гриин лайн”), К – 1124, София, (ръководител тема) 2001. С други фирми и организации 15. Проект и изработка на Водна завеса с водоподаващи дюзи в комбинация с криволинеен водопад към обект „Бизнес и сервизен център на „Мобилтел” ЕАД, София, Централни хали, ЕТ” Бонк – Кирил Георгиев” (ръководител тема), 2001. 16. Проект изработка на Водна инсталация за водно покритие на вътрешна декоративна стена в Админастративна сграда на „Мобилтел” ЕАД, София, ул. Кукуш 1, ЕТ „Бонк – Кирил Георгиев”, (ръководител тема) 2003. 17. Г е о р г и е в Д. и кол. Методи за експериментално определяне на характеристиките на помпените агрегати и тръбна мрежа. НИПС при УАСГ, 2009. 18. Г е о р г и е в Д. и кол. Методи за експериментално определяне на характеристиките на помпените агрегати и тръбна мрежа. НИПС при УАСГ, 2010, (анекс и продължение на горната тема). София, 03. 12. 2010 г. Г  е о р г и е в  Д. Добромир Парасков. Експериментални хидравлични  изследвания  на някои модели и конструкции на дъждовални  апарати.  ЦНИП при УАСГ, д-р №  63/14, 2014 г.

 Съставил:..................... (доц. д – р Д. Георгиев)

Участие в проектиране и строителство

Проектиране и изпълнение на Полукръгла радиално затворена водна завеса на хотелски комплекс "Белоградчишки скали",инвеститор - "Елаците МЕД" АД, гр. Белоградчик, част Хидро. Проектиране и изпълнение на Система за капково оросяване на декоративни стъклокерамични скали и фонтани на хотелски комплекс "Белоградчишки скали",инвеститор - "Елаците МЕД" АД, гр. Белоградчик, част Хидро. Проектиране и изпълнение на Кръгла водна завеса с преливен водопад и фонтани на SPA "Calista", инвеститор - "Евробау" ЕООД, Старозагорски минерални бани, част Хидро. Проектиране и изпълнение на Кръгла водна завеса с фонтани на Жилищна сграда, инвеститор - "Лозенец инвест" ООД, с. Лозенец, окр. Бургаски, част Хидро

"Експериментални хидравлични  изслезвания на поливни  крила за капково  напояване" - Научно-изследователска тема, докторантска, към ЦНИП при УАСГ, договор № Д 108/18

Научни и академични длъжности

научен сътрудник, асистент, доцент, преподавател,

Ключови думи за научно-изследователска дейност

капково напояване, микронапояване, напояване, отводнително - напоителни система, фонтан, водопад, водна завеса,водден ефект в интериора, капкообразувател,отводняване, голф игрище, хидроавтоматизация, оптимизация на ХМС.

Други длъжности и дейности

конструктор към лаборатория хоноруван преподавател към Лесотехнически университет, кат."Екология, опазване и възстановяване на околната среда" по дисциплината "Ерозиия и защита от порои",летен семестър на 2008 г. хоноруван преподавател към Аграрен университет, гр. Пловдив, кат. "Мелиорации и геодезия" по дисциплината "Експлоатация на хидромелиоративните системи",летен семестър на 2007 г.

Публикации

                                                       

Дисертация за придобиване на научна степен „Кандидат на техническите науки” („Доктор – инженер”): „Технически и икономически изследвания в микронапояването”, публично защитена пред СНС по Водни проблеми и водно строителство при ВАК на ................., Диплома N 16852 от 21. X. 1987 г. на ВАК при МСА.

А. Публикации във връзка с дисертационната работа:

1. Г е о р г и е в, Д. „Технически и икономически изследвания в микронапояването.” Автореферат на дисертационния труд за присъждане на научната степен “Доктор – инженер”, София, 1987.
2. Г е о р г и е в, Д. „Конфигурация на навлажняването при тежки почви”. Научно-техническа конференция с международно участие “Научно-техническият прогрес при проучване и проектиране на хидромелиоративни обекти и мелиориране на тежки почви”, ИПП “ Водпроект”, кн. 48, 1986 (В помощ на техническия прогрес във водното стопанство, кн. 6, 1986.)
3. Г е о р г и е в, Д. Възможности за затопляне на поливната вода при микронапояване. Четвърта младежка научно- практическа конференция по селско стопанство, Чирпан 86.
4. Г е о р г и е в, Д. Ефективност на системите за микронапояване. С., “Овощарство, градинарство и консервна промишленост”, 1986,кн. 4.
5. Г е о р г и е в, Д. Инсталация за глътковидно напояване - и з о б р е т е н и е . Авторско свидетелство рег. N 40663, НРБ, 1986, бюл. на ИНРА N 2 от 16.02.87.
6. Д ж у н и н с к и, Б., Д. Г е о р г и е в. Устройство за уеднаквяване на дългопътните капкообразуватели - и з о б р е т е н и е . Авторско свидетелство N 40824 1986, бюл. на ИНРА N 3 от 14.03.87.
7. Г е о р г и е в Д. Намаляване на разхода на енергия при употреба на капкообразуватели с променлива дължина на работния канал. Юбилейна научна сесия с международно участие “Поливното земеделие - фактор за решаване на продоволствения проблем” - Ст. Загора,1987.
8. Г е о р г и е в, Д. Върху подхода на задаване на ключовата крива при дългопътните капкообразуватели. Национална научно-пректическа конференция, НТС, 1988. Депозит в ЦИНТИ сл. бел. N ВД - 22 15 - 1 от 15.06.89.
9. Г е о р г и е в, Д. Подобряване на разпределението на водата по дължината на поливните струи при пулсиращо микронапояване. С. “в помощ на техническия прогрес във водното стопанство”, 1988 ,кн. 6.

Б. Публикации извън дисертационната работа

10. Г е о р г и е в, Д. Агротехнически и енергиен анализ на поливната техника при капково напояване. Пета младежка научно-практическа конференция, Чирпан 88.
11. Г е о р г и е в, Д. Проучване и хидравлично оразмеряване на система за локализирано напояване с перфорирани тръбопроводи. Пета младежка научно-практическа конференция, Чирпан 88.
12. Г е о р г и е в, Д. Закрита отводнителна система - и з о б р е т е н и е .Авторско свидетелство рег.N 80913, НРБ, 1987.
13. Г е о р г и е в, Д. Възможности за производство и употреба на капкообразуватели с променлива характеристика. Юбилейна научна сесия с международно участие “ Поливното земеделие - фактор за решаване на продоволствения проблем”, Ст. Загора, 1987.
14. Г е о р г и е в, Д. Изпитване на тръбопроводи с непрекъсната схема на навлажняване. Юбилейна научна конференция “50 години ВИАС”, Годишник на ВИАС, 1991 – 1992 ,София, окт. 1992.
15. Г е о р г и е в, Д. Инсталация за пулсиращо нисконапорно микронапояване - и з о б р е т е н и е . Авт. свидетелство рег . N 96750, 1992г. Трансформирано в патент, бюл. на ИНРА N 10 от 30.10. 95.
16. Г е о р г и е в, Д. Устройство за регулиране на почвената влага при закрити отводнителни системи. С., “Водно дело” бр. 1/2, 1996.
17. Г е о р г и е в, Д. Хидравлични и практически аспекти на връзката на дългопътните капкообразуватели с поливните крила. Юбилейна научна сесия “50 години кат. Хидромелиорации”, ВИАС 1993.
18. Г е о р г и е в, Д. Конструиране и хидравлично изпитване на нисконапорни дългопътни капкообразуватели. Юбилейна научна сесия “40 години Институт по хидротехника и мелиорации”, София 1993.
19. Г е о р г и е в, Д. Нисконапорен дългопътен капкообразувател . Патент, РБ, 1995 г, бюл. на ИНРА N1 от 31. 01.1996.
20. Г е о р г и е в, Д. Оразмеряване на инсталация за пулсиращо капково напояване. Годишник на ВИАС, 1995.
21. Г е о р г и е в, Д. Капкообразуватели с променлива дължина на работния канл - необходимост и хидравлично оразмеряване. Годишник на ВИАС, 1995.
22. Г е о р г и е в, Д. Определяне на параметрите на превключващата система на открит хидроавтоматизиран резервоар за капково напояване. Годишник на ВИАС, 1995.
23. Г е о р г и е в, Д. Инсталация за пулсиращо капково напояване на малки земеделски площи, лични дворове и парцели. С., “Земеделие”, бр.4, 1997.
24. Г е о р г и е в, Д. Хидравлично изпитване на микроразпръсквачи за напояване на малки площи. Годишник на ВИАС,1998.
25. Г е о р г и е в, Д. Технически средства за регулиране на налягането при инсталациите за нисконапорно пулсиращо капково напояване. Годишник на ВИАС, 1998.
26. Г е о р г и е в, Д. Възможност за разширяване на обхвата на приложение на перилните водомери, сп. „Аква”, бр. 2004.
27. Г е о р г и е в, Д. М. Василев и Кр. Делов. Хидравлично изпитване на гъвкави пластмасови дренажни тръби за напояване. Годишник на ВИАС,1998.
28. Г е о р г и е в ы, Д. Сифонен регулатор на дебит. Национална научна конференция с международно участие “Устойчиво поливно земеделие в условията на икономика в преход”, ИХМ, София, 1998.
29. Г е о р г и е в, Д. М. Василев и Кр. Делов. Хидравлично изпитване на неперфорирани гъвкави дренажни тръби. Национална конференция с международно участие “Водни ресурси - използване и опазване”, София,ИВП при БАН, 23 - 25 септември 1998.
30. Г е о р г и е в, Д. CONSTRUCTION AND HYDRAULIC TESTING OF AN OPEN HYDRAULICALLY OPERATED TANK FOR PULSE DRIP IRRIGATION, 16TH CONGRES, ICID , CAIRO, 1996.
31. Г е о р г и е в, Д. BASIC RELATIONS IN DESIGNING OF LOW-PRESSURE SYSTEMS FOR PULSE DRIP IRRIGATION. TEL - AVIV, ISRAEL, 1996.
32. G e o r g I e v, D. A NEW SYSTEM FOR AUTOMATIC MICROIRRIGATION THROUGH PERFORATED OPENINGS. Юбилейна научна конференция “50 г. Хидротехнически факултет”, Том IV, София, 6 – 8 октомври 1999, УАСГ, 1999.
33. Г е о р г и е в , Д., И. Василева. Някои характерни особености при хидравличното оразмеряване на фонтанните технологии. Юбилейна научна конференция “50 г. Хидротехнически факултет”, Том IV, София, 6 – 8 октомври 1999, УАСГ, 1999.
34. В а с и л е в а, И. Д. Георгиев. Подходящи техники за полив в зелените площи. Юбилейно честване с международно участие , Технически университет - Русе - одобрен и приет за отпечатване доклад, октомври, 1999.
35. G e o r g I e v, D. Problems and opportunities of Low – pressure Drip Irrigation without Pumps. The 3 rd International, Workshop – Research on Irrigation and Drainage, Skopie, Makedonia, March 19, 2003 PROBLEMS AND OPPORTUNITIES OF LOW-PRESSURE DRIP IRRIGATION WITHOUT PUMPS. The 3 rd International, Workshop – Research on Irrigation and Drainage, Skopie, Makedonia, March 19, 2003.
36. Г е о р г и е в, Д., И. Василева. Характерни особености и конфигурация на струйните фонтани. Юбилейно научна конференция с международно участие” 60 години Университет по архитектура, строителство и геодезия, 1999, Том 7, София, УАСГ, 1999.
37. В а с и л е в а, И., Д. Георгиев. Фонтанните гехнологии през епохата на ренесанса. Юбилейна научна сесия с международно участие “75 години Лесотехнически университет, София, 2000.
38. В а с и л е в а, И., Д. Георгиев. Водни площи и водни ефекти в парковете на Ренесанса и Барока в Италия. Юбилейна научна конференция „50 години Лесотехнически университет”, София,
39. Г е о р г и е в, Д. Възможност за разширяване на обхвата на приложение на перилните водомери, сп.”Булаква”, бр. 2, стр 10 – 13, 2004.
40. Г е о р г и е в, Д. Водна завеса със средство за регулиране на шума. Заявка за патент, публик. в бюлетин №8, 2005 г. на патентното ведомство.
41 . Г е о р г и е в, Д. Водна завеса със средство за регулиране на шума. Издаден патент за полезен модел по заявка с рег. №1274, март 2008.
42. Г е о р г и е в, Д. М. Чупетловска. Някои особености на дренажната мрежа при голф игрищата. Сп. „Водно дело”, бр. 3/4 , 2008.
43. В а с и л е в а, И., Д. Георгиев. „Фонтаните”. С., Градина”, бр. 7, 1999.
44. Г е о р г и е в, Д. И. Василева. „Водните завеси – приятна прохлада ведрина и уют”. Сп. “Градина” бр. 11, 1999.
45. Г е о р г и е в, Д. Водната завеса - уникална атракция и естествен климатик в интериора. Информационен бюлетин "Български архитект", бр. 12 от 16.06. 2010.
46. Г е о р г и е в, Д. Някои аспекти на енергииния анализ на характеристиката на капкообразувателите. Юбилейна научна конференция с международно участие "Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес", Аграрен университет, Пловдив, октомври, 2010. София,
47. Г е о р г и е в, Д. Водна завеса със средство за регулиране на шума. Официален бюлетин №2 от 2008 г. на патентното ведомство в Р. България. Издаден патент
48. Г е о р г и е в, Д. Изследване на влиянието на работния напор върху равномерността на дебита при капковите системи. Годишник на УАСГ, том XLV, свитък VII, 2008 – 2012 .
49. Г е о р г и е в, Д. Оптимизиране на големината на поливните батерии при капково напояване с оглед на минимални експлоатационни разходи, НТС по Водно дело, март 2013.
51. Г е о р г и е в, Д. Оптимизиране на големината на работния напор при капковите системи при различни наклони. Международна юбилейна научно – приложна конференция, УАСГ, София, 15-17 ноември 2012.
52. Г е о р г и е в, Д. Водопадите в интериора. Юбилейна международна научно техническа конференция „65 години Хидротехнически факултет и 15 години Немскоезиково обучение, София, 6-7 ноември, 2014.
53. Г е о р г и е в, Д., И. Герински. Изследване на разхода на енергия и навлажненаната площ при капкообразуватели с различен дебит. Международна конференция на тема „ Почвите и агротехнологиите в променящия се свят. София, 11 – 15 май, 2015.
54. Г е о р г и е в, Д., И. Герински. Основни аспекти при оразмеряването на капкови системи с автокомпенсационни капкообразуватели. Международна конференция на тема „ Почвите и агротехнологиите в променящия се свят. София, 11 – 15 май, 2015.
55. Петров, К., Д. Георгиев, П. Филков, Й. Герински. „Методи за експериментално определяне на характеристиките на помпени агрегати и тръбна мрежа“. Водно дело, № 1/2, 2011 г., стр. 38-41 (ISSN 0204-5745).
56. Г е о р г и е в, Д. Поддържането на хидромелиоративните съоръжения е или недостатъчно, или липсва. В-к „Строителство и градът”, бр. 36 от 2014.

57. . Г е о р г и е в, Д. Заявка за патент „Поливно крило с вградени капкообразуватели”, вписана в Държавен регистър под № 112113 от
12.10.2015 г.
58. Г е о р г и е в, Д. Губим 500 млн. годишно от липса на напояване. В-к „Стандарт”, бр. 8411 от 18.06. 2016.

59. Г е о р г и е в, Д. Поливно крило зо капково напояване. Официален бюлетин на Патентно ведомство, РБ, бр. 4 от 28.04.2017 г. 

60. Georgievq D. V.Karadinkerov. HYDRAULIC ANALYSIS OF DRIP LATERALS WITH INSIDE WELDED PRESSURE COMPENSATING DRIPPERS,XX International Scientific Conference
KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS (29 – 31 MARCH, 2019)

>

                                 Водени лекционни курсове в УАСГ
1. Експлоатация на хидромелиоративните системи и опазване на околната среда - VIII и IX семестър.
2. Оптимизация на напоителните системи - IX семестър.
3. Оптимизация на отводнителните системи - IX семестър.
4. Хидромелиорации на зелените площи и спортни терени –VIII семестър.
5. Хидромелиоративни системи и съоръжение – V семестър (със студенти по Управление и устройство на земи и имоти.

6. Фонтани  и водни ефекти  в интериора  и  екстериора - СИД за всички студенти IV к. на ХТФ - VIII семестър.

                                                                           Съставил: доц. Д. Георгиев

 Резензии, становища, участие в ЖУРИ:
1. Становеще относно кандидатура за конкурсна длъжност професор към кат. „Хидромелиорации” – на проф. Кр. Петров.
2. Член на изборно жури – председател, към горния конкурс.
3. Становище относно конкурна длъжност доцент към к. „Хидромелиорации” – на П. Филков
4. Станощище относно присъждане на научната и образователна степен доктор - Веселина - Пушкаров
Нов учебен лекционен курс курс:
Лекционен курс по дисциплината Хидромелиоративни системи и съоръжения за студенти спец. УУЗИ при ГФК
Лекционен курс по дисциплината Хидромелиорации на зелените площи и спортни терени –студенти ХМС, IV курс.


Май 2012 г.                                                         Съставил: доц. Д. Георгиев

Друга информация

Публикации
Конспекти


Учебни материали


Фото галерия

  • Водопад - водна завеса с височина 16 m, фонтан и преливни  водопади под куполното пространство, СПА център
  •  Криволинейна водна  завеса по фасадна стена в комбинация с фонтан и водопад, Админастративна сграда на
  • Елипсовидна водна  завеса в междустълбищното пространство, височина -12 m
  • СТаия  -

Хоби

народна медецина