Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р Владимир Раденков

Факултет по транспортно строителство, Обществени науки

гл.ас. д-р Владимир Раденков
Кабинет Б 1044
Приемно време

В отпуск от 15. 07. до 11. 09. 2019 г. включително.

 

Поправителен изпит:

12. 09. 2019 г. от 15 ч. в каб Б1044

Телефон 9635245/562
E-mail vladi_mir@abv.bg
Уебсайт http://ofterdingen-bg.blogspot.com/
Постъпил в УАСГ 2009

Лекционни курсове

Теория на социалните отношения

История на философията (на български и немски)

Естетика

Образование

01. 08. 2005 - 31. 01. 2006 г.: стипендиант на Немската служба за академичен обмен (DAAD)

01. 10. 2004 - 31. 01. 2005 г.: стипендиант на Австрийската служба за академичен обмен (OEAD)

2003-2006 г.: докторант по "Теория на културата" към катедра "История и теория на културата", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

1996-2001 г.: специалност "Културология", катедра "История и теория на културата", СУ "Св. Климент Охридски"

1990-1995 г.: специалност "Технология на машиностроенето и металорежещи машини", Технически университет, гр. София

1986-1990 г.: ЕСПУ "Христо Смирненски", гр. Перник, профил "Математика"

Езици

немски, руски, английски

Научни интереси

феноменология, немска класическа философия, екзистенциална философия, естетика

Членство

Българско философско общество

Съюз на учените в България

Участие в научно-изследователски проекти

06. 2009 - 01. 2010 г.: участие в проекта "Евроинтеграция и национализъм на микро-ниво" на "Академична лига за Югоизточна Европа"

06. 2012 - 01. 2013 г.: участие в проекта "Процеси на пространствено обособяване в българските градове"

Ключови думи за научно-изследователска дейност

време, разположение, тяло, събитие, присвояване, език, номос, логос, символ, алегория, механично, органично, налично, екстатично, медиум, тъждество, различие, повторение, митично, демонично, трагично, история, Спасение, суверенност, Хайдегер, Хегел, Киркегор, Шмит, Бенямин

Публикации

МОНОГРАФИИ

Есхатологията в мисленето на Карл Шмит и Валтер Бенямин, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2010

СТАТИИ

Континуалността на етическото, в: Текстове от конференцията в памет на проф. Димитър Зашев. Ел. публикация: https://sashev.wordpress.com/текстове-от-конференция-2018/

Превъплъщения на естетическата идея, в: Сборник с доклади от конференции в чест на проф. Исак Паси, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски" (под печат)  

Хоризонт и асемблаж: една съпоставка между онтологиите на Хайдегер и Дельоз (под печат)

Съпринадлежността на δύναμισ и ἐνέργεια - опит върху Хайдегеровата рецепция на Аристотел, в: Предизвикателството Аристотел, София, 2018 г., с. 223-247 

Екстатичната времевост като общ корен на δύναμισ и ἐνέργεια, в: сп. Философски алтернативи, София, кн. 2-3/2017 г., с. 267-287

Само-стоятелността-себе-постоянство като битие на границата между "нормалното положение" на наличния Аз и "извънредното положение" на екстатичното Себе-си (под печат)

Die Selbst-Ständigkeit als eine Mitte zwischen dem bestehenden Ich und dem ekstatischen Sich, in: Divinatio, volume 41, autumn-winter 2016, Sofia, S. 93-117 

Неаприорният човек между Аз (Кант) и Себе-си (Хайдегер), в: сп. Философски алтернативи, София, кн. 6/2015 г., с. 117-143

Националистическите послания в езика на образованието: натрапчиви самопонятности и премълчани основания, Nationalist Messages in the Language of Education: Conspicuous Self-Evidences and Unsaid Grounds, в: Българските национализми днес, София, Сиела (под печат)

Мощ и привидност, или номос и логос, в: Истината, доброто и красотата: Философски прочити, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридки", 2014 г., с. 186-198

Статистическата идентичност на днешния ючбунарец, в: Годишник на УАСГ. Свитък VIII. Научни изследвания 2012, София, 2013, с. 185-191

Градеж и събитийност, в: Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012 "Наука и практика". Сборник доклади, т. 3, София, 2012 г., с. 97-102

Aufhalten und Aufschub: ueber die Wahlverwandschaft in der Differenz zwischen Carl Schmitt und Walter Benjamin, in: Philosophia: E-Journal of Philosophy and Culture, 1-2012

Нарцистичната омнипотентност на правото-мощ или как е възможна конкретността на живота, в: сб. Многообразие в единството, бр. 2-2011: История и съвременност, София, с. 62-66

Правимостта на съществуващото като условие за валидността на закона: аналогия между естествените науки и модерното право, в: сб. Философия и евроинтеграция. Познание и наука, София, 2011, с. 22-27

Езикът като саморазкриване на Бога пред Бога: една мисловна фигура у ранния Бенямин, в: сп. Философски алтернативи, София, кн. 5/2010, с. 134-148

Репрезентация vs. есхатология: един поглед към теолога Карл Шмит, в: сп. Философски алтернативи, София, кн. 6/2009, с. 96-110

Карл Шмит: възможно ли е „мъртвият” Бог на модерността да „възкръсне” в държавата?, в: сп. алтера академика, София, година II 4 (8) зима 2008, с. 55-70

Апокалипсис срещу катастрофа: към разбирането на Валтер Бенямин за време и история, в: Културологични изследвания: политики на репрезентация, съст. Д. Колева и Г. Гончарова, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2007, с. 186-212

Алегорията и отпадналият от Бога свят, в: сп. VOX litterarum. Култура, комуникация, критика., София, бр. 4/2005, с. 24-30, ел. публ.: litclub.com/library/fil/radenkov/allegorie.html

Разбирането на ранния Лукач за културо-критическа есеистика – повторение и антиципация, в: Югозападни листи. Списание за хуманитаристика., Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград, бр. 1/2003, с. 54-66

Нацията – между понятията и метафорите. Сравнителен анализ на учебници по литература, „История и цивилизация”, ”Свят и личност”, ел. публ.: http://seal-sofia.org/userfiles/file/Radenkov_EINM.pdf

Между Спасението и месианството: есхатологията в мисленето на Карл Шмит и Валтер Бенямин, ел. публ.:http://grosnipelikani.net/modules.php?name=News&file=article&sid=364

ПРЕВОДИ

Карл Шмит. Политическа теология, в: сп. Християнство и култура, София, 2008/бр. 10 (33) Есен, с. 86-94

РЕЦЕНЗИИ

Отзив за "Евдемонии" на Христо Стоев, в: сп. Философски алтернативи, София, кн. 2-3/2017 г., с. 302-304

ДОКЛАДИ

Класическото между конструкцията и мимезиса - доклад на Юбилейна конференция в чест на доц. д-р Иван Колев "Изкуството на философията", СУ "Св. Климент Охридски", 4-5. 6. 2019 г. 

Времето на етическото и суверенното - доклад на Научна конференция в памет на проф. Димитър Зашев, СУ "Св. Климент Охридски", 8. 11. 2018 г. 

Превъплъщения на естетическата идея - доклад на Четвърта годишна конференция Aisthetikos в памет на Исак Паси, СУ "Св. Климент Охридски", 12. 3. 2018 г. 

Изкуство и събитие: Хайдегер и Дельоз/Гатари - доклад на Международна юбилейна научна конференция "75 години УАСГ", 1-3. 11. 2017 г. 

Хоризонт и асемблаж: една съпоставка между философиите на Хайдегер и Дельоз - доклад на юбилейна конференция "Philo-sophia. 125 години университетска философия", СУ "Св. Климент Охридски", 26-28. 10. 2017 г.

Съпринадлежността на "дюнамис" и "енергейа" - опит върху Хайдегеровата рецепция на Аристотел - доклад на националната конференция с международно участие "Предизвикателството Аристотел", СУ "Св. Климент Охридски", 28-30. 11. 2016 г.

Само-стоятелността-себе-постоянство като суверенност на границата между "нормалното положение" на Кантовия Аз и "извънредното положение" на Хайдегеровото Себе-си - доклад на конференцията "Феноменологии. Наследствата на Едмунд Хусерл", СУ "Св. Климент Охридски", 6-7. 11. 2015 г. 

Градеж и събитийност - доклад на Международна юбилейна научно-приложна конференция "Наука и практика", УАСГ, 15-17. 11. 2012 г.

Мощ и привидност, или номос и логос - доклад на Научна конференция в памет на проф. И. Паси, проф. Д. Спасов, проф. К. Нешев на тема "Истината, доброто и красотата: философски прочити", СУ "Свети Климент Охридски", 21-22. 12. 2011 г.

Нарцистичната омнипотентност на правото-мощ или как е възможна конкретността на живота -  доклад на конференция на Съюз на учените в България на тема "Многообразие в единството", СУ "Свети Климент Охридски", 1-2. 06. 2011 г.

Правимостта на съществуващото като условие за валидността на закона: аналогия между естествените науки и модерното право - доклад на конференция на Съюз на учените в България на тема "Философия и евроинтеграция. Познание и наука", УАСГ, 3. 12. 2010 г.

Езикът мeжду Спасение и катастрофа: към Валтер Беняминовите рефлексии върху езика (Die Sprache zwischen Erloesung und Katastrophe: zu den Walter Benjamins Sprachreflexionen) – доклад на 8. конгрес на Австрийското дружество по философия, Грац, 7-9. 6. 2007 г.

ОРГАНИЗАТОР НА КОНФЕРЕНЦИИ

Научна конференция в памет на проф. Димитър Зашев, СУ. "Св. Климент Охридски", 8. 11. 2018 г.

ХУДОЖЕСТВЕНИ ТЕКСТОВЕ

Поетични опити, в: сп. "Нова социална поезия", бр. 13, септември 2018 г.

Тялото ти е омагьосано във вещ, в: сп. "Нова социална поезия", бр. 15, януари 2019 г.

Технологичният платонизъм, в: сп. "Нова социална поезия", бр. 17, май 2019 г.

Книги
Конспекти

Учебни материали

Правила за заверка


Информация
Хоби

Главното ми хоби съвпада с професията. Интересувам се също от музика, литература и кино.