Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

ас. инж. Борислав Инджов

Хидротехнически факултет, Водоснабдяване, канализация и пречистване на води

ас. инж. Борислав Инджов
Кабинет 415 , корпус А
Приемно време
 • Вторник от 13:00 до 15:00
 • Петък от 9:00 до 11:00

 

E-mail bindjov4525@abv.bg
Семейно положение неженен
Постъпил в УАСГ 2009

Образование

 • 2000г. до 2004г. - Професионална Гимназия по Строителство, Архитектура и Геодезия - гр. Велико Търново.
 • 2004г. до 2009г. - Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия - гр. София

Професионални умения

проектиране на водоснабдителни и канализационни системи

Научни интереси

 • Водоснабдяване;
 • Помпи и помпени станции;
 • Пречистване на води;
 • Третиране на битови отпадъци;
 • Хидравлика;

Членство

 • член на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП);
 • член на Българска Асоциация по Води (БАВ).

Участие в научно-изследователски проекти

 • Оптимизиране на стандартната методика за опрделеляне на капацитета на аерационни системи в пречиствателни станции за отпадъчни води - I-ви етап - 2011г. - 2012г.
 • Оптимизиране на стандартната методика за определяне на капацитета на аерационни системи в пречиствателни станции за отпадъчни води - II-ри етап - 2012г. - 2013г.
 • Хидравлично изследване на ревизионни шахти от полипропилен, произведени от "Пайп Лайф България" - 2015г. - 2016г. 

 

Участие в проектиране и строителство

 • Обект: "Водоснабдяване на град Пловдив от каскада Въча" - фаза ИП. Подобект: Гравитачен водопровод от ПСПВ до НР на гр. Пловдив;Подобект: Напорен резервоар на гр. Пловдив;
 • Обект: Водоснабдяване на Ниска зона на К.К. "Боровец" до ПСОВ "Яйцето" - фаза РП. - Подобект: Напорни резервоари - Ниска и Висока зона.
 • Обект: Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Райово община Самоков - фаза РП. - Подобект: Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Райово III етап.
 • Реконструкция на довеждащ канализационен колектор до ПСОВ - гр. Кюстендил - фаза РП.
 • Обект: Водоснабдяване и Канализация на културно - исторически комплекс "Традиции на чепинските занаяти" - гр. Велинград - фаза ТП.
 • Обект: Интегриран воден проект на гр. Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа" - фази ПИП и ИП. - Подобект: Доизграждане и реконструкция на съществуващата канализационна мрежа.
 • Обект: Пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Маринка“, Община Бургас - фаза ИП;
 • Обект: Водоснабдяване и канализация на К.Я. „Бандерата“, Община Самоков  – фаза ТП;

Публикации

 • М. Инджов, Б. Инджов, В. Василев, Ст. Георгиев „ЕВТИНИ ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА ВЪВ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА (ВВМ) НА ГР. ДРЯНОВО“ БУЛАКВА 2013брой04;
 • Д. Аличков, С. Димитрова, Ир. Рибарова, Б. Инджов, Св. Лазарова, Орх. Карпузова „ИНДИРЕКТЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МОДЕЛНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ОЦЕНКА ПРЕНОСА НА КИСЛОРОД В АЕРАЦИОННИ БАСЕЙНИ“, Годишник на УАСГ, Научни изследвания, София,  2014г.;
 • Д. Аличков, С. Димитрова, Б. Инджов „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МОДЕЛНИ ПАРАМЕТРИ НА МАСОПРЕНОС НА КИСЛОРОД В ЛАБОРАТОРНА АЕРИРАНА КОЛОНА“, Годишник на УАСГ, Научни изследвания, София,  2014г.;
 • М. Инджов, Б. Инджов, В. Василев, Д. ХалачевЕВТИНИ ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА ВЪВ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА (ВВМ) НА ГР. ТРЯВНА БУЛАКВА 2015брой01;
 • Д. Аличков, Т. Игнева-Данова, Е. Цанов, Б. Инджов „ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА КРЪГЛИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ ТЯХНОТО ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО“ ВОДНО ДЕЛО брой 3/4`2016;
 • Д. Аличков, Т. Игнева-Данова, Е. Цанов, Б. Инджов  „ХИДРАВЛИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ , ПРОИЗВЕДЕНИ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ“ БУЛАКВА брой 2/2016;
 • Д. Аличков, Т. Игнева-Данова, Б. Инджов, Е. Цанов, „ХИДРАВЛИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ СЪБИРАТЕЛНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ШАХТИ С ДВЕ ВХОДЯЩИ И ЕДНА ИЗХОДЯЩА ТРЪБИ“, ВОДНО ДЕЛО брой 1/2`2017;
 • Д. Аличков, Б. Инджов, Е. Цанов, Т. Игнева-Данова, „ОСОБЕНОСТИ НА ХИДРАВЛИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ ШАХТИ, ПРОИЗВЕДЕНИ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ С ТРИ ВХОДЯЩИ И ЕДНА ИЗХОДЯЩА ТРЪБА“, Годишник на УАСГ, Том 50, Брой 1, София,  2017г.;

Учебни материали
Упражнение 1.1 по ПБПОВ
ас. инж. Б. Инджов

Упражнение 1.2 по ПБПОВ
ас. инж. Б. Инджов

Упражнение 1.3 по ПБПОВ
ас. инж. Б. Инджов

Упражнение 1.4 по ПБПОВ
ас. инж. Б. Инджов

Упражнение 2 по ПБПОВ
ас. инж. Б. Инджов

Упражнение 4 по ПБПОВ
ас. инж. Б. Инджов

Упражнение 8 по ПБПОВ
ас. инж. Б. Инджов

Упражнение 9.1 по ПБПОВ
ас. инж. Б. Инджов

Упражнение 9.2 по ПБПОВ
ас. инж. Б. Инджов

Упражнение 10.1 по ПБПОВ
ас. инж. Б. Инджов

Упражнение 10.2 по ПБПОВ
ас. инж. Б. Инджов

Упражнение 11 по ПБПОВ
ас. инж. Б. Инджов

Упражнение 12 по ПБПОВ
ас. инж. Б. Инджов