Начало / Преподаватели / Актуални конкурси /

Обява за академична длъжност "асистент"

06.11.2017

 На основание Решение на Академичния съвет с Протокол №26/25.10.2017г. Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия и  научна специалност:

-  Обща, висша и приложна геодезия  – двама, за нуждите на катедра „Геодезия и геоинформатика“ при Геодезически факултет, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца;

-    Обща, висша и приложна геодезия – един, за нуждите на катедра „Приложна геодезия“ при Геодезически факултет, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца.

 

Срокът започва да тече от датата на публикуване на обявата.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат, за справки тел.: 02/963-52-45/вътр.449 и 02/866-90-54