Начало / Преподаватели / Актуални конкурси /

Обява за академична длъжност "асистент"

07.03.2018

 На основание Решение на Академичния съвет с Протокол №31/21.02.2018г. Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” както следва:

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, по професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност Инженерна геология – един, за нуждите на катедра „Геотехника“ при Факултет по транспортно строителство, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца; по професионално направление 4.5. Математика – двама, за нуждите на катедра „Математика“ при Факултет по транспортно строителство, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца;

в област на висше образование 5. Технически науки, по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли – трима, за нуждите на катедра „Технология на архитектурата“ при Архитектурен факултет, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца; научна специалност Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижимите имоти) – един, за нуждите на катедра „Земеустройство и аграрно развитие“ при Геодезически факултет, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца.

 

 

Срокът започва да тече от датата на публикуване на обявата.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат, за справки тел.:02/963-52-45/вътр.449 и 02/866-90-54