Начало / Преподаватели / Актуални конкурси /

УАСГ набира кандидати за академична длъжност " главен асистент"

15.03.2019

 В Държавен вестник брой 22/15.03.2019г. е публикувана следната обява:

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент, както следва:

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия  за катедра „Строителна механика“ – един, със срок 2 (два) месеца; 

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за катедра „Геодезия и геоинформатика“ – един, със срок 2 (два) месеца;

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, по дисциплини: „Подробни устройствени планове“ и „Вертикално планиране“ за катедра „Приложна геодезия“ – един, със срок 3 (три) месеца;

в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия, научна специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката“ за катедра „Обществени науки“ – един, със срок 2 (два) месеца;

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математически анализ“ за катедра „Математика“ – за работа на половин щат, със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи по конкурсите се подават в отдел „Човешки ресурси“, кабинет №202, сграда Ректорат на УАСГ, гр. София, бул. “Хр. Смирненски” №1, тел. 02/963-52-45, в. 449 и 02/866-90-54.