Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав /

доц. д-р физ. Звезделин Пейков

Хидротехнически факултет, Физика - Ръководител катедра

доц. д-р физ. Звезделин Пейков
Кабинет Р255
Приемно време сряда 14-16, петък 10-12, Р255
Телефон 963-52-45/408
E-mail peykov_fhe@uacg.bg
Семейно положение женен

Лекционни курсове

1.Физика за ГФ, ІІ-ри  семестър, 250 зала

2.Физика за ХТФ, ІІ-ри и ІІІ-ти семестър, 250 зала

Образование

висше: Атомна физика, Астрофизика и звездна астрономия

 д-р по Астрофизика и звездна астрономия

Езици

руски, английски

Научни интереси

Физика

Астрофизика и звездна астрономия

Методика на преподаване във ВУЗ

Членство

Международен астрономически съюз

Научни и академични длъжности

доцент, д-р, ръководител катедра

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Звездни купове - структура

Публикации

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ на доц. д-р З. И. Пейков кат. Физика, УАСГ

      І. Публикувани статии: Общо 27 статии, публикувани в международни и български списания.

А) По астрофизика и звездна астрономия: (в хронологичен ред)

A0. Автореферат на дисертация за научна степен “доктор”, Пейков З.И., ГАИШ, МГУ, Москва, 1988г.

A1. “Пространственная структура шарового скопления М56”, Русев Р. М., Пейков З. И./ Астрон. Журн., Т.63, С.483, 1986. Преведена на английски: “Spatial Structure of the Globular Cluster M56”, Rusev R. M., Peykov Z. I./ Sov. Astronomy, v.30, p.288, 1986.

A2. “Пространственная структура шарового скопления М12”, Пейков З. И., Русев Р. М./ Астрон. Журн., Т.65, С.41, 1988. Преведена на английски: “Spatial Structure of the globular Cluster M12”, Peykov Z. I., Rusev R. M./ Sov. Astronomy, v.32, p.21, 1988.

A3. “Пространственная структура шарового скопления NGC 6535”, Пейков З. И., Русев Р. М./ Астрон. Журн., Т.65, С.317, 1988. Преведена на английски: “Spatial Structure of the Globular Cluster NGC 6535”, Peykov Z. I., Rusev R. M./ Sov. Astronomy, v.32, p.161, 1988.

A4. “О степени применимости закона Кинга для распределения звездной плотности к шаровым скоплениям М12, М56, NGC 6535”, Пейков З. И./ Астрон. Журн., Т.65, С.529, 1988. Преведена на английски: “On the Degree of Applicability of the King’s Law for the Star Density Distribution for the Globular Clusters M12, M56, NGC 6535”, Peykov Z. I./ Sov. Astronomy, v.32, p.260, 1988.

A5. “Пространственная структура шарового скопления NGC 6171”, Пейков З. И., Русев Р. М./ Астрон. Журн., Т.67, С.694, 1990. Преведена на английски: “Spatial Structure of the Globular Cluster NGC 6171”, Peykov Z. I., Rusev R. M./ Sov. Astronomy, v.34, p.349, 1990.

A6. “Новый взгляд на пространственную структуру рассеянных скоплений: Плеяды, Ясли и Волосы Вероники”, Пейков З. И./ Астрон. Журн., Т.67, С.1141, 1990. Преведена на английски: “A New Conception of the Spatial Structure of the Open Clusters: Pleiades, Praesepe and Coma Berenices”, Peykov Z. I./ Sov. Astronomy, v.34, p.575, 1990.

A7. “Метод исправления отрицательных значений плотности звезд в скоплениях”, Пейков З. И., Русев Р. М./ Астрон. Журн., Т.68, С.78, 1991. Преведена на английски: “Method for Correction of the Negative Values of the Star Density in the Clusters”, Peykov Z. I., Rusev R. M./ Sov. Astronomy, v.35, p.39, 1991.

A8. “Пространственная структура шарового скопления NGC 5466”, Пейков З. И., Русев Р. М./ Астрон. Журн., Т.76, С.514, 1999. Преведена на английски: “Spatial Structure of the Globular Cluster NGC 5466”, Peykov Z. I., Rusev R. M./ Astronomy Reports, v.43, p.445, 1999.

A9. “Пространственная структура шарового скопления М92”, Пейков З. И., Русев Р. М./ Астрон. Журн., Т.76, С.571, 1999. Преведена на английски: “Spatial Structure of the Globular Cluster M92”, Peykov Z. I., Rusev R. M./ Astronomy Reports, v.43, p.494, 1999.

A10. ”Степень применимости закона Кинга для распределения звездной плотности к шаровым скоплениям NGC 6171, NGC 5466 и М92”, Пейков З. И./ Астрон. Журн., Т.76, С.656, 1999. Преведена на английски: “Suitability of the King Law for the Globular Clusters NGC 6171, NGC 5466 and M92”, Peykov Z. I./ Astronomy Reports, v.43, p.572, 1999.

A11. “Пространственная структура шарового скопления М15”, Пейков З. И., Кадийская Р. Й./ Астрон. Журн., Т.79, С.205, 2002. Преведена на английски: “Spatial Structure of the Globular Cluster M15”, Peykov Z. I., Kadiiska R. J./ Astronomy Reports, v.46, p.182, 2002.

A12. “Пространственная структура старого рассеянного скопления NGC 2420”, Пейков З. И., Русев Р. М., Русева Т. / Астрон. Журн., Т.79, С.300, 2002. Преведена на английски: “Spatial Structure of the Old Open Cluster NGC 2420”, Peykov Z. I., Rusev R. M., Ruseva T./ Astronomy Reports, v.46, p.267, 2002.

A13. “Логарифмический диапазон плотности и процентное содержание звезд в ядрах для разных подсистем шаровых скоплений M56, M12, NGC 6535, NGC 6171, NGC 5466 и М92”, Пейков З. И./ Астрон. Журн., Т.79, С.392, 2002. Преведена на английски: “Logarithmic Density Range and the Percentage of Stars in the Cores of Various Subsystems of the Globular Clusters M56, M12, NGC 6535, NGC 6171, NGC 5466 and M92” Peykov Z. I./ Astronomy Reports, v.46, p.352, 2002.

A14."Spatial structure of some globular and open clusters. I.Results of the investigations", Peykov Z.I., Roussev R.M., Bulg. Astron. Journ., v.9, p.17, 2007.

A15."Spatial structure of some globular and open clusters. II.Discussion about the results", Peykov Z.I.,  Bulg. Astron. Journ., v.9, p.31, 2007.
 

А16. ."Spatial structure of some globular and open clusters. III.Comparative analysis of the strctures of the clusters", Peykov Z.I., Bulg. Astron. Journ., v.9, p.41, 2007.

       Доклади от конференции с публикувани резюмета:

А17. “Пространствена структура на сферичния звезден куп М56”, Русев Р. М., Пейков З. И./ Сб. Първи национален конгрес на физиците в България, стр.443, 1983, София, ДФБ, ЕЦФ, СУ.

А18. “Пространствена структура на някои сферични звездни купове в зависимост от светимостта на техните членове”, Пейков З. И., Русев Р. М./ Сб. 25 години ИЧС –Юбилейна научна сесия, стр.198, 1988, София, ИЧС.

А19. “Степен на приложимост на закона на Кинг за разпределението на звездната плътност към някои сферични звездни купове”, Пейков З. И./ Сб. 25 години ИЧС – Юбилейна научна сесия, стр.199, 1988, София, ИЧС.

Общо 16 статии, публикувани в чуждестранни и български списания: Астрономический Журнал, Soviet Astronomy, Astronomy Reports с импакт фактор: год 1998 1999 2000 2001 2002 IF 0.809 0.592 0.702 0.789 0.789 Годишник на УАСГ.

B) По методика на преподаването на физика във ВУЗ: (в хронологичен ред)

В1. “Подход за диференцирано обучение по физика на чуждестранни студенти в ИЧС”, Митева А. И., Милева Г. М., Бенова Е. Ц., Пейков З. И./ Сборник доклади от ХVІІІ-та национална конференция върху въпроси на диференцираното обучение по физика, стр.251, 1990, София, МНП.

В2. “Преподавателят и учебният процес по физика: Преподавателят като екзаминатор”, Митева А. И., Милева Г. М., Бенова Е. Ц., Пейков З. И./ Сб. Доклади от ХХ-та национална конференция върху въпроси на обучението по физика, стр. 182, 1992, София, МОН.

В3. “Преподавателят и учебният процес по физика: Критерии, характеризиращи работата на преподавателите в процеса на обучението по физика”, Милева Г. М., Митева А. И., Бенова Е. Ц., Пейков З. И./ Сб. Доклади от ХХ-та национална конференция върху въпроси на обучението по физика, стр. 189, 1992, София, МОН.

В4. “Преподавателят и учебният процес по физика: Изследване на ефективността на обучението по физика”, Бенова Е. Ц., Митева А. И., Милева Г. М., Пейков З. И./ Сб. Доклади от ХХ-та национална конференция върху въпроси на обучението по физика, стр. 196, 1992, София, МОН.

В5. “Преподавателят и учебният процес по физика: Система за оценка труда на преподавателя по физика”, Пейков З. И., Митева А. И., Милева Г. М., Бенова Е. Ц./ Сб. Доклади от ХХ-та национална конференция върху въпроси на обучението по физика, стр. 200, 1992, София, МОН.

В6. “An investigation of the lecturer-physicist as examiner during the teachimg process”, Manolova A. R., Peykov Z. I./ Годишник на ДЕО-ИЧС при СУ”Св. Кл. Охридски”, т. 11, с.191, 2002.

В7. “Анализ на преподавателя като екзаминатор по време на изпит”, Пейков З. И., Митева А.И., Бенова Е. Ц./ Годишник на УАСГ, т. XLI, св. VІ, стр. 143, 2004.

В8. “Изследване влиянието на ефекта “ограничение на скалата” върху параметрите, характеризиращи преподавателя като екзаминатор”, Пейков З. И./ Годишник на УАСГ, т. XLI, св. VІ, стр. 159, 2004.

В9. “Втори метод за анализ на преподавателя като екзаминатор”, Митева А. И., Пейков З. И./ Годишник на УАСГ, т.XLI, св. VІ, стр. 175, 2004.

В10. "Времева устойчивост на преподавателя като екзаминатор", Пейков З. И., Бенова Е. Ц., Митева А. И./ Годишник на УАСГ, т.ХLII, св.ІІІ, стр.123, 2006.

 В11. "Система за оценка на работата на преподавателя като екзаминатор", Пейков З. И., Михайлов Н. С./ Годишник на УАСГ, Т.XLII, св.ІІІ, стр.115, 2006.

 Доклади от конференции с публикувани резюмета:

В12. “Динамични характеристики на преподавателя по физика в ИЧС като екзаминатор”, Митева А. И., Бенова Е. Ц., Пейков З. И./ Сб. 25 години ИЧС – Юбилейна научна сесия, стр.224, 1988, София, ИЧС.

В13. “Сравнителен анализ на учебното съдържание и методи на преподаване по кинематика в ИЧС и някои страни по света”, Милева Г. М., Митева А. И., Пейков З. И./ Сб. Научна сесия на ВНВСУ, стр.5, 1988, София, ВНВСУ. Общо 11 статии, публикувани в български списания.

      ІІ. Учебници и учебни пособия.

С) Учебници:

С1. “ЛЕКЦИИ ПО ФИЗИКА за чуждестранни студенти”, Пейков З. И., Кръстев К. Й./ София, УАСГ, 2002.

С2. “ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКА за чуждестранни студенти”, Пейков З. И., Кръстев К. Й./ София, УАСГ, 2002.

С3. “ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ за чуждестранни студенти”, Пейков З. И., Кръстев К. Й./ София, УАСГ, 2002.

С4. “ПОУРОЧЕН РЕЧНИК ПО ФИЗИКА за чуждестранни студенти” а) гръцки език б) английски език, Пейков З. И., Кръстев К. Й./ София, УАСГ, 2002. 

C5. "Lectures in Physics for foreign students", ass.prof. PhD Z.Peykov, sen.lect. V.Mantchev / Sofia, UACG, 2008.

C6."Numerical problems in Physics for foreign students", ass.prof. PhD Z.Peykov, sen.lect. V.Mantchev / Sofia, UACG, 2008.
 

C7. "Laboratory Physics - Part I",  under the editorship of ass.prof. PhD Z.Peykov, sen.lect. V.Mantchev / Sofia, UACG, 2008.
 

C8."Laboratory Physics - Part II", under the editorship of ass.prof. PhD Z.Peykov, sen.lect. V.Mantchev / Sofia, UACG, 2008.

C9."Ръководство за лабораторни упражнения по физика", под редакц. на проф. д-р М.Надолийски, доц. д-р З.Пейков / София, УАСГ, 2010.

С10."Учебник по физика", проф. д-р М.Надолийски, доц .д-р З.Пейков / София, УАСГ, 2011.
 

 D) Лабораторни постановки:

D1. “Хистерезис при феромагнетици”, Пейков З. И./ УАСГ, кат. Физика, 2002г.

Общо 1 лабораторна постановка (4 бр.) за лабораториите по физика към кат. Физика, УАСГ.

Е) Учебни програми:

Е1. “Учебна програма по физика с чужд език към Департамента по природо-математически науки към НБУ и ИЧС (бакалавърска степен)”, Директори на програмата: Бенова Е. Ц., Пейков З. И., Справочник на НБУ за 1996 – 2000 г.

 Е2. “Учебна програма по астрофизика към Департамента по природо-математически науки към НБУ и ИЧС (магистърска степен), Директори на програмата: Пейков З. И., Бенова Е. Ц., Справочник на НБУ за 1996 – 1998г.

Общо 2 учебни програми, по които са обучавани студенти по време на съвместната дейност на ИЧС и НБУ.

      ІІІ. Ръководство на дипломни работи:

F1. Дипломна работа на Росица Йорданова Кадийска, Ф№ 6527, към кат. Астрономия, Физ. ф-т на СУ “Св. Кл. Охридски” на тема: “Пространствена структура на сферичния звезден куп М15 (NGC7078)” Защитена през юни 1992 г. с оценка “отличен”. Април, 2007г. София.

                                                                                                        Подпис: /доц. д-р З.Пейков/

Публикации
Книги

Лекции по физика за чуждестранни студенти
доц. д-р З. Пейков, гл. ас. К. Кръстев

Задачи по физика за чуждестранни студенти
доц. д-р З. Пейков, гл. ас. К. Кръстев


Поурочен речник по физика за чуждестранни студенти
доц. д-р З. Пейков, гл. ас. К. Кръстев

Конспекти
Хоби

шахмат, судоку